ကညီသးစၢ်ဃုထၢထီၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ခဲလၢာ်အသီ လၢကဟံးစုနဲၣ်ကျဲတၢ်မၤ

...

ကညီသးစၢ်ဃုထၢထီၣ် လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ခဲလၢာ်အသီ လၢကဟံးစုနဲၣ်ကျဲတၢ်မၤ

Karen News, 12 Jul 2016

URL: http://karennews.org/2016/07/karen-youth-organization-elects-totally-new-central-committee-to-run-it.html/
ဖဲယဲၢ်၀ီတ၀ီကညီသးစၢ်ခီကရဲး တၢ်မၤအီၤဖဲလ့၀ါတၢ်လီၢ် (လီၢ်ဃံလၤ) ဖၣ်အၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်, ကညီကီၢ်စဲၢ် လါယူၤ (၂၉) သီအနံၤ, တၢ် ဃုထၢထီၣ်၀ဲ လီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံာ်အသီ တဆံတဂၤန့ၣ်လီၤ.

လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်သီလၢ တၢ်ဃုထၢထီၣ်တဖၣ်မ့ၢ်၀ဲ, စီၤလၢ နၢၤ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ, စီၤအဲၣ်စိ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ (၂), စီၤ လါဆဲး နဲၢ်ရွဲၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်, စီၤသူလ့ၤ နဲၢ်ရွဲၢ်သဃဲၤ (၁), ဒီး နီၢ်ဆၢ ဆၢ ဒ်အမ့ၢ်နဲၢ်ရွဲၢ်သဃဲၤ (၂) အသိးလီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ဘၣ်တၢ်ဃု ထၢထီၣ်အီၤလၢ ခၢၣ်စးအဂၤ (၉၀) ဘျဲၣ် လၢအဟဲထီၣ်ခီကရဲး လၢလီၢ်ခၢၣ်သး, ကီၢ်ရ့ၣ်, ဒီးလၢဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲက၀ီၤတဖၣ် လီၤ.
စီၤလၢနၢၤ, ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအသီလၢဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်, ကတိၤတၢ်ဒီးကညီတၢ်ကစီၣ်ဒီးစံး၀ဲ-
"ခိၣ်နၢ်လၢတၢ်ဃုထၢထီၣ်လၢ ခီကရဲးယဲၢ်၀ီတ၀ီတဖၣ် မ့ၢ်ပှၤအသီခဲလၢာ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်လီၢ်လံၤလၢအမၤတ့ၢ်တၢ်လၢ ကမံးတံာ်လၢအ ပူၤကွံာ်တဖၣ်, တပၣ်ဃုာ်လၢကမံးတံာ်အသီပူၤနီတဂၤဘၣ်. အဃိသတးဒီး, ဖဲတၢ်စးထီၣ်သီအဆၢကတီၢ် တၢ်ကီတၢ်ခဲကအိၣ်ဒီး ပှၤတနီၤနီၤသ့ၣ်သ့ၣ်လီၤ."

ကညီသးစၢ်တၢ်ဘျၢလၢအပူၤကွံာ်, ခီကရဲးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တၢ်ကိးအီၤလွံၢ်နံၣ်တဘျီလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တုၤမ့ၢ် တၢ်ဘှီက့ၤတၢ်ဘျၢ၀ံၤအလီၢ် ခံ, ကမံးတံာ်အသီကမၤတၢ်တုၤအပှဲၤထီၣ်ယဲၢ်နံၣ်လီၤ.