Menu

ကီၢ်ပဒိၣ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤ, ပာ်ထီၣ်ထံကီၢ်ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ် တၢ် လၢကတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ်အသီ

...

ကီၢ်ပဒိၣ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤ, ပာ်ထီၣ်ထံကီၢ်ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ် တၢ် လၢကတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ်အသီ

Myanmar Times, 13 Jul 2016

URL: http://www.mmtimes.com/index.php/national-news/nay-pyi-taw/21345-govt-speeds-up-peace-process-planning-appoints-state-counsellor-to-head-rebranded-pea
ထံကီၢ်ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်, တၢ်ပာ်ထီၣ်အီၤလၢကမ့ၢ်ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ်အသီ လၢအိၣ်၀ဲ
ဒီးကရၢဖိတဆံတဂၤ န့ၣ်လီၤ. တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ်မ့ၢ်ပဒိၣ်တၢ်မၤအလီၢ်ခၢၣ်သး ဘၣ်ဃးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အ
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤတဖၣ်လီၤ. ၀ဲၤလီၢ်အ၀ဲအံၤ ကဆီလီၤပာ်လီၤ၀ဲတၢ်မၤပီၣ်လ်စံၣ်, ဒီးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခီၣ်မၡ့ၣ်လၢ
တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤသီသီ ဒီးဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ NLD ကရၢဖိအူတ့ၤမၠိ၀့, အမူအဒါအိၣ်၀ဲလၢကဘၣ်
လူၤပိာ်မၤထွဲ တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢတၢ်ပာ်လီၤ၀ဲတဖၣ်လီၤ. အူလၣ်မီၤၡွ့ၣ်လၢအမ့ၢ် ကရၢဖိတဂၤလၢလၢ ပဒိၣ်
တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤ စံး၀ဲလီၤ. ကီၢ်ခိၣ်အူထ့ၤကၠီၤ ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါလီၤ၀ဲ တၢ်ဆီတလဲတဖၣ်အံၤလၢကီၢ် တၢ်
ကစီၣ်သန့အပူၤ ဖဲမဟါတနံၤလီၤ.

ဒ်ကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၣ်ကးကရၢ အတၢ်ဃ့ထီၣ်အသိး, ဒီၢ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ်ကအိၣ်ဖှိၣ်ဒီးကရူၢ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤ
ခိၣ်နၢ် အဆိကတၢၢ် တဘျီ ဒ်ပှၤတီခိၣ်ရိၣ်မဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ်အသီတဂၤအသိး, ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ် လါယူၤလံ
(၁၇) သီအနံၤအဂ့ၢ်, ကီၢ်ပဒိၣ်ပှၤဂုာ်တဲန့ၢ် တၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်တဖၣ်, စံး၀ဲဒၣ်လီၤ.

လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤ ခိၣ်နၢ်လၢ UNFC, ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤခွံဖုအတၢ်ပာ်ဖှိၣ်အသး, လၢတဆဲးလီၤ NCA
စုမုၢ်ကျၢၢ်တဖၣ် က တၢၣ်ပီၣ်သကိး၀ဲ ၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ်လိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အဂ့ၢ်, အူလၣ်မီၤၡွံၣ် စံး၀ဲဒၣ်လီၤ.