ကီၢ်ပဒိၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကသူလၢာ်စ့ ၅.၆ ဘ့လယၢၢ်ကၠး လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂီၢ်

...

ကီၢ်ပဒိၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကသူလၢာ်စ့ ၅.၆ ဘ့လယၢၢ်ကၠး လၢမိၣ်ကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့တၢ်သူၣ်ထီၣ်အဂီၢ်

The Global New Light of Myanmar, 12 Jul 2017

URL: https://issuu.com/myanmarnewspaper/docs/12_july_17_gnlm
တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကိတိာ် တိာ်ပာ်၀ဲလၢကသူလၢာ်စ့ ၅.၅၉၈ ဘ့လယၢၢ်ကၠး လၢကီၢ်စၢဖှိၣ်စ့ပာ်ကီၤအပူၤ ဒ်သိးတၢ်ကသူၣ်ထီၣ် ဘၣ်ထွဲကၠိကီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲလၢ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အဂီၢ် လၢ ၂၀၁၇-၁၈ ကၠိနံၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ဒီးက်ထၢၣ် ခၠိၤခၠိၤမၠၣ်အီၣ်, လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်ခံဂၤတဂၤ လၢကီၢ်စဲၣ်တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤဒၢး, စံး၀ဲလၢစ့ဘးကၠဲးလၢတၢ်ပာ်လီၤ၀ဲ အါန့ၢ်ဒံး ၂၀၁၆-၁၇ စ့ဘးကၠဲး ၉၁၇ ကကွဲၢ်ကၠး, ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲလၢ
တၢ်သူၣ်ထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ ၁၀၅ ဖျၢၣ်အဂီၢ်, လၢအ ပၣ်ဃုာ် ကၠိတၢ်သူၣ်ထီၣ်, ၀ဲၤဒၢး, ကၠိသရၣ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဟံၣ်ဃီ ဒီးတၢ်မၤကွၢ်အလီၢ်တဖၣ်လီၤ. အ၀ဲဒၣ်တဲအါ ထီၣ်၀ဲလၢ တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့၀ဲၤဒၢး သူစ့ ၂၀၄
ကကွဲၢ်ကၠး လၢ တၢ်သိၣ်လိအလံာ် လၢဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ကၠိ ဖိ ၂၀၀,၀၀၀ အဂီၢ်, လၢအပၣ်ဃုာ် မိၣ်ကလုာ်ကၠိ ကၠိဖိ ၄,၃၄၆ ဂၤအဂီၢ်, လၢကၠိနံၣ်တနံၣ်အံၤအဂီၢ်လီၤ.

ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်အိၣ်ဒီး တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ကၠိသရၣ် ၁၄,၀၄၃ ဂၤ, ဒီးကၠိဖိ ၄၀၀,၀၀၀ ဂၤ ထီၣ်၀ဲ ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ကၠိ ၁,၄၅၅ ဖျၢၣ်, ဒီး မိၣ်ကလာ်ကၠိ ၁၃၂ ဖျၢၣ်လီၤ.

ကၠိအဖျၢၣ် ၇၀ ဃၣ်ဃၣ်, ဆီတလဲက့ၤဆူတီၤထီပတီၢ်ကၠိ ဖဲကၠိနံၣ်တနံၣ်ညါအံၤအတီၢ်ပူၤလီၤ.