ကီၢ်ပဒိၣ်သဆၣ်ထီၣ် UNFC လၢကမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲအဂီၢ်

...

ကီၢ်ပဒိၣ်သဆၣ်ထီၣ် UNFC လၢကမၤသကိးတၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲအဂီၢ်

The Irrawaddy, 25 Sep 2017

URL: https://www.irrawaddy.com/news/burma/govt-urges-unfc-cooperate-peace-process.html
ကံၣ်မဲ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် - ကီၢ်ပဒိၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခီမၡ့ၣ် ဖဲမုၢ်ဒဲးအနံၤသဆၣ်ထီၣ်ကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢ လၢတဆဲးကီၢ် ဒီတဘ့ၣ်တၢ် ပတုာ်တၢ်ဒုးတၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤ. Nationwide Ceasefire Agreement (NCA), က
လုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၣ်ကးကရၢ United Nationalities Federal Council (UNFC), လၢကမၤသကိးတၢ်ဒီးကီၢ်ပဒိၣ် ဒ်သိးတၢ်ကမၤန့ၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် လၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤအဂီၢ်လီၤ.

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခီၣ်မၡ့ၣ်အကရၢဖိဒီး UNFC တၢ်တဲသကိး ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးခၢၣ်စးကရၢ Delegation for Political Negotiation (DPN) တဖၣ်, ထံၣ်လိာ်အသးလၢ တၢ်တဲသကိးမုၢ်ဆ့ၣ်မုၢ်ဂီၤအဂီၢ် ဖဲ၀့ၢ်ကံၣ်မဲ, ကီၢ်ကီၣ်တဲၣ်
ကလံၤစိး ဖဲမုၢ်ဆၣ်အနံၤလီၤ. လၢ တၢ်ထံၣ်လိာ်အပူၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ခီမၡ့ၣ်ကရၢဖိ အူအီၣ်စိဒီး DPN အခိၣ်ခူၤ အူရဲၤကတိၤလီၤတၢ်ဖဲတၢ်အိးထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လီၤ.

မုၢ်ဆၣ်အနံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် မ့ၢ်ပဒိၣ်ပာ်ပနီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဃု ဘျီ၀ံၤအလီၢ် ခံလၢခံခီယၢ်ပၤအဘၢၣ်စၢၤ ဖဲ၀့ၢ်တကူၣ်အပူၤကွံာ်တလါလီၤ. တၢ် အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်တၢ်သုးယံာ်သုးနီၢ်အီၤမ့ၢ်လၢ တၢ်မုာ် တၢ်ခုၣ်ခီမၡ့ၣ်အပှၤ ပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ
ဒီးက်ထၢၣ်တ့ၤမၠိ၀့အိၣ်တဆူၣ်အဃိ, ဒီးတၢ်တဂၢၢ် တကျၢၤအိၣ်ထီၣ်လၢရၢၢ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်, စးထီၣ်လါအီကူး ၂၅ သီ, အ ဃိလီၤ.

ခူၤအူရဲၤစံး၀ဲလၢ UNFC အိၣ်ဒီးတၢ်သးဆူၣ်ဒ်အလီၢ်လီၢ် လၢက ဆဲးတဲသကိးတၢ် ဒီးနၢ်ပၢၢ်ထွဲတၢ်ဘၣ်သုးယံာ် သုးနီၢ်အဂ့ၢ်အ ကျိၤ လၢတၢ်ဟးဆှဲးအီၤတသ့အဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်တဲသကိးအဂ့ၢ်ဘၣ်ဃး DPN အတၢ်ဃ့ထီၣ်ခွံထံၣ်လၢတၢ်ကဆဲး NCA တၢ်အၢၣ်လီၤအဂီၢ်, တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢပဒိၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ် အကျဲ နွံဘျီတဘျီအဂီၢ်, ဒီးတၢ်ထံၣ်လိာ်တဲသကိးတၢ်လၢအပတီၢ်ထီ လၢပဒိၣ်ခိၣ်နၢ်ဒီး UNFC
ခိၣ်နၢ်တဖၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

DPN တလဲၤထီၣ်အပူၤကွံာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ဖဲလါမ့ၤန့ၣ်ဘၣ်.

အူအီၣ်စိစံး၀ဲလၢ ကီၢ်ပဒိၣ်မၤသကိးတၢ်ဒီးကရၢလၢဘၣ်ထွဲခဲလၢာ်, ပၣ်ဃုာ်၀ဲပဒိၣ်, သဲစးဘျီၣ်ဒိၣ်, ကီၢ်အသုးမုၢ်, ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စု က၀ဲၤကရၢ, ဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပၣ်တံၣ်, ဘၣ်ထွဲတၢ်ဘှီဘၣ်က့ၤ ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲအတကွီၢ်
ဒ်သိးတၢ်ကမၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ် ဖှိၣ်သၢဘျီတဘျီအဂီၢ်လီၤ.