မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်ဆါဟံၣ် တၢ်ကအိးအါထီၣ်လၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်

...

မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်ဆါဟံၣ် တၢ်ကအိးအါထီၣ်လၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်

The Global New Light of Myanmar, 13 Nov 2017

URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/traditional-hospitals-opened-nationwide/
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲလၢ တၢ်ကအိးအါထီၣ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်ဆါဟံၣ် လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်လီၤ, အဂ့ၢ် အူမၠ့ၣ်အူလၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ် လၢမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်၀ဲၤကျိၤ, စံး၀ဲလီၤ.

မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်၀ဲၤကျိၤစံး၀ဲ, ကအိးထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ၁၉ ဖျၢၣ် ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်၀ဲၤကျိၤလၢ ကီၢ်ဆၣ်ဃိးဘ့ၣ် လီၤ. တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်စးထီၣ်တ့၀ဲဖဲ ၂၀၁၄-၂၀၁၅ တၢ်သူစ့နံၣ်အဆၢကတီၢ်လီၤ.

တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်၀ဲလၢ တယံာ်ဘၣ်တၢ်ကအိးထီၣ် လီၢ်မံခးအဖျၢၣ် ၅၀ မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်တဖျၢၣ်ဖဲ ပကိ၀့ၢ်, လီၢ်မံ ခး ၂၅ ဖျၢၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖဲ ဘီလခဲ, ကလ့, ညီၤအူ, ဒီးကၤတူ၀့ၢ်တဖၣ်, ဒီးလီၢ်မံခး ၁၆ ဖျၢၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဖဲ
ယ့ၤတၤၡ့ၤ, ကၠိၣ်ပ့ၤ ကီၣ်, ပၠူၤ, မီၣ်လ်မၠဲၣ်, မၤစံ, ခဲၣ်ဘလူ, ယ့ၤအူ, ထံကၠဲၤ, ဒ၀ဲၢ်, ညီၤလ့ပ့ၤ, ပီတဲၤ, ပၠီၤဘွဲၤ, ကၠီၣ်တီ ဒီးကၠဲၤသံကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်လီၤ.

တၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်ကီၢ်ဆၣ်ပတီၢ် မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်၀ဲၤကျိၤဖဲၡါ တီ, ထဲတလဲ, ၀ဲၢ်လဲၢ်, တမူ, ဟိၤပါ, ဒဲၣ်ခ့ၤနၣ်သံၤရံၣ်, စဘူသံၤ ရံၣ်, ဒီးစ့ၤယဲသံၤရံၣ်၀့ၢ်တဖၣ်လီၤ.

လၢအဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ, ပှၤကမျၢၢ်နီၢ်ဂံၢ်လၢအဒိးသန့ၤသးလၢ မိၢ် လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်ဒ်အမ့ၢ်အ၀ဲသ့ၣ် တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်လိၣ် အသိး, အိၣ်အါထီၣ်၀ဲဖးဒိၣ်လီၤ. အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်မိၢ်ပှၢ်လၢ တၢ် တ့အါထီၣ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်ဆါဟံၣ်ဒီး
တၢ်ဒုးအိၣ်အါထီၣ်တၢ်အိၣ် ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ, အဂ့ၢ် အူမၠ့ၣ်အူစံး၀ဲလီၤ.

"တၢ်သူၣ်ထီၣ်တ့ၢ်လံတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့တၢ်သူၣ်လီၤဆီလီၤ ဖဲတၢ်တိာ်ကျဲၤဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်လီၤ. တၢ်ဆဲးသူၣ်ထီၣ်ဒံး ပှၤမၤတၢ်ဖိ အိၣ်ဆိးလီၢ် ဒီးတၢ်ထီထီၣ်လီမ့ၣ်အူတၢ်စဲဘူး, ထံတၢ်လိၣ်အကျိၤအကွာ်, ဒီးတၢ်လၢအလိၣ်တဖၣ်လၢ တၢ် သူၣ်
ထီၣ်အသီန့ၣ်လီၤ. တုၤမ့ၢ်တၢ်သ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ်မၤအီၤ၀ံၤဒီး, တၢ်ကအိးထီၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်အသီတဖၣ်အံၤ လၢအ ဆိအချ့န့ၣ်လီၤ." အဂ့ၢ်, အ၀ဲဒၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲန့ၣ်လီၤ.

အူ၀့မၠံၣ်အူ, လၢအမ့ၢ်၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်၀ဲၤကျိၤခိၣ်စံး၀ဲလၢ, တၢ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့အတၢ်ကွၢ်ထွဲတၢ် ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ လၢပှၤဆါအဂီၢ်ဖဲ လီၢ်မံခး ၁၀၀ ဖျၢၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်တဖၣ်, ခီဖျိ၀ဲၤဒ့နွံဒ့လၢအမ့ၢ် ကသံၣ်အ
ကလုာ်ကလုာ်၀ဲၤဒ့, ပှၤ ဆါတၢ်ချၢ၀ဲၤဒ့, ဖိသၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့၀ဲၤဒ့, ဒီးတၢ်သံတခီပၤ၀ဲၤဒ့တဖၣ်လီၤ.

"ပှၤဆါအါဒၣ်တက့ၢ်မ့ၢ်ပှၤလၢအသံတခီပၤ, ပှၤဘၣ်ကလံၤ, ဒီးပှၤအိၣ်ဒီးဃံတၢ်ကီတၢ်ခဲတဖၣ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး. မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ် ကူစါယါဘျါလၢမၤဂ့ၤထီၣ်က့ၤတၢ်ဒ်အမ့ၢ် တၢ်စံၢ်တၢ်ဘံးဒီး တၢ်ဖှူလိၤဖှူယီၢ်တဖၣ်အိၣ်၀ဲစ့ၢ်ကီးလၢပှၤဆါအဂီၢ်,

ဖဲမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်က သံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ်, ပှၤဆါတၢ်ချၢ၀ဲၤကျိၤန့ၣ်လီၤ.

လၢအဆၢကတီၢ်ခဲအံၤ, တၢ်ဆါဟံၣ်လၢအြတီၢ်လီၢ်မံခး ၁၀၀ ဖျၢၣ်, အိၣ်၀ဲသၢဖျၢၣ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ်, မါတလ့, ဒီးန့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ် န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဆါဟံၣ်ခဲလၢာ်အိၣ်၀ဲ ၂၈ ဖျၢၣ်, လၢအပၣ်ဃုာ်ြတီၢ်လီၢ်မံခးအဖျၢၣ် ၅၀ ခွံဖျၢၣ်, လီၢ်မံခး ၂၆ ဖျၢၣ် ဒီးလီၢ်
မံခး ၁၆ ဖျၢၣ် တၢ်အိး ထီၣ်၀ဲလၢ၀့ၢ်လၢအဂၤတဖၣ်လီၤ. ကီၢ်ဆၣ်ပတီၢ်မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်၀ဲၤကျိၤ တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲအိၣ်လံအခါ ၂၁၀ လၢထံကီၢ်ဒီတ ဘ့ၣ်လီၤ.

ပဒိၣ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါတဖၣ် သမံသမိးကွၢ်လီၤတံၢ်ကျးဆါကသံၣ်တဖၣ် မ့ၢ်လၢကသံၣ်လၢတၢ်တဆဲးပာ်ပနီၣ်အမံၤဒီး ဃါဃုာ်သး တဖၣ် အိၣ်၀ဲလၢဖၠါပူၤအဃိလီၤ. အပူၤကွံာ်တၢ်သူစ့နံၣ်, တၢ်ထံၣ်န့ၢ်၀ဲကသံၣ်လၢတဆဲးပာ်ပနီၣ်အမံၤ အိၣ်၀ဲ
၆၃ ကလုာ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤသ့တၢ်ကူစါယါဘျါလၢမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်ကသံၣ်တဖၣ် ဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ၀ဲကမျၢၢ်လၢကဒိးတၢ်ကူစါယါဘျါအသးလၢ မိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်က သံၣ်တၢ်ဆါဟံၣ် ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ကသံၣ်အလီၢ်, ဒီးဖဲဟံးန့ၢ်အီၣ်ကသံၣ်အခါ မၤကွၢ်လီၤတံၢ်ကသံၣ်
တဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ဆဲးပာ်ပနီၣ်အမံၤအိၣ် ဧါ, ဒီးကသံၣ်တၢ်ပာ်ပနီၣ်အနံၣ်အလါအခ့အခါတလၢလံဧါ, အဂ့ၢ်လီၤ.