ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၁၆,၀၀၀

...

ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီး ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၁၆,၀၀၀

Eleven Myanmar, 28 Jul 2018

URL: http://www.elevenmyanmar.com/business/14414
ဖဲလါမ့ၤလီၢ်ခံကတၢၢ် ဒီးလါယူၤအပူၤ, ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤဒီးကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်တၢ်မၤ ၁၆,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်, အဂ့ၢ် တၢ် ဘျၢလီၤစ့ဒီးတၢ်ပၢဆှၢခီပနံၣ်၀ဲၤကျိၤ Directorate of Investment and Companies Administration စံး၀ဲလီၤ.

ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၈,၈၆၆ ဖဲလါမ့ၤ ဒီး ၄,၄၁၅ ဖဲလါယူၤအပူၤ, ဖဲထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်တၢ် မၤ ၁,၇၆၆ ဖဲလါမ့ၤ ဒီး ၉၉၃ ဖဲလါယူၤအပူၤလီၤ.

ဖဲခံလါအတီၢ်ပူၤအဆၢကတီၢ်, စဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤသနၢၣ်အပူၤ ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့အအါကတၢၢ် လီၤလၢစ့အါန့ၢ်ဒံး US$ 254 million, ဒီးလၢတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်တၢ်မၤသနၢၣ် တၢ်ဘျၢလီၤစ့အိၣ်၀ဲ US$ 71 million ဘျဲၣ်, အဂ့ၢ် ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဘျၢလီၤစ့ခီမၡ့ၣ် Myanmar Investment Commission (MIC) စံး၀ဲလီၤ.

ဖဲစ့ဘးကၠဲးအဆံးအဆၢကတီၢ် (လါအ့ြဖ့ၣ် တုၤလါစဲးပထ့ဘၢၣ်), ထံဖိကီၢ်ဖိတၢ်ဘျၢလီၤစ့လၢ MIC ပျဲ၀ဲ, ထီၣ်ဘးစ့ပယီၤ Ks-30084.902 million ကၠးဖဲလါမ့ၤ ဒီး Ks-35596.090 million ကၠး လၢလါယူၤအပူၤလီၤ.

ဖဲတၢ်ဆၢကတီၢ်ခံလါအတီၢ်ပူၤ, တၢ်မၤလၢကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့လိၤလိၤ FDI ဒုးအိၣ်ထီၣ်၀ဲလၢထံဖိကီၢ်ဖိအဂီၢ်မ့ၢ်၀ဲ, ၄၀ လၢတၢ် သူၣ်တၢ်ဖျးသနၢၣ်တပၤ, ၁၂,၉၄၀ လၢစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤသနၢၣ်တပၤ, ၁၈ လၢဟိၣ်ထဲလ်ဒီး တမှံၤတၢ်ဟဲဟးတၢ်မၤသနၢၣ်, ဒီး ၂၈၃ လၢတၢ်မၤသနၢၣ်လၢအဂၤတဖၣ်လီၤ.