ကီၢ်ပဒိၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကဟ့ၣ်ကိးလါဒဲးတၢ်ဆီၣ်ထွဲ လၢပိာ်မုၣ်လၢဒၢထီၣ် ဒီးဖိသၣ်လၢသးနံၣ်ခံနံၣ်ဆူဖီလာ်

...

ကီၢ်ပဒိၣ်ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢ ကဟ့ၣ်ကိးလါဒဲးတၢ်ဆီၣ်ထွဲ လၢပိာ်မုၣ်လၢဒၢထီၣ် ဒီးဖိသၣ်လၢသးနံၣ်ခံနံၣ်ဆူဖီလာ်

Karen News, 25 Jan 2019

URL: http://karennews.org/2019/01/government-plans-to-offer-monthly-support-to-pregnant-women-and-children-aged-under-two/
ကညီကီၢ်စဲၣ် ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် ကဟ့ၣ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢမိၢ်လၢဒၢထီၣ် ဒီးအဖိ လၢသးနံၣ်ခံနံၣ်ဆူဖီလာ်,
စးထီၣ်လါယနူၤအါရံၤ, ၂၀၁၉ လီၤ.

အူစီၤမ့, လၢအမ့ၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ ပှၤနဲၣ်တၢ်, စံးဘၣ်ကညီတၢ်ကစီၣ်သန့လၢ ပိာ်မုၣ်လၢဒၢထီၣ် ဒီးဖိသၣ်လၢ သးနံၣ်ခံနံၣ်ဆူဖီလာ်
(မ့တမ့ၢ် အိၣ်အနံၤ ၁,၀၀၀) တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲ ဟဲလၢပဒိၣ်, လၢပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤ စၢၤ ဒီးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤကိတိာ်
အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမိၢ်ပှၢ်အဖီလာ်, လၢတၢ်ဆဲးကျိးမၤသကိးတၢ်ဒီး ဆူၣ်ချ့ကိတိာ် ဒီးတၢ်ပၢဆှၢ တၢ်ဂ့ၢ်အကလုာ်ကလုာ်၀ဲၤကျိၤ အပူၤလီၤ.

ဖိသၣ်လၢကဒိးန့ၢ်ပဒိၣ်စ့တၢ်ဆီၣ်ထွဲ ကမ့ၢ်ထဲလၢဖိသၣ်လၢအိၣ်ဖျဲၣ်လါ အီးထိဘၢၣ် ၁ သီ, ၂၀၁၈ ဒီးဆူညါလီၤ. မိၢ်လၢအဒၢ ဒီးဖိသၣ်လၢအိၣ်အ
နံၤ ၁,၀၀၀ ဖီလာ်တဂၤစုာ်စုာ်, တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤအ၀ဲသ့ၣ်တလါ ၁၅,၀၀၀ ကၠး (အမဲရကၤဒီလၣ် ၁၀ ဃၣ်ဃၣ်), ဒီးစ့တၢ်ကဟ့ၣ်လီၤသၢလါ
တဘျီ လီၤ.

ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါ, စံး၀ဲလၢ တၢ်ကဆဲး ကျိးမၤသကိးတၢ်ဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကရၢဒီး ကညီဆူၣ်ချ့ကရၢ ဒ်သိးတၢ်
ကဟ့ၣ်ထီၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢကညီကီၢ်စဲၣ်ကီၢ်ဆၣ်ခဲလၢာ်အပူၤအဂီၢ်လီၤ. ဒ်သိးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ ကလဲၤသးလၢအဂ့ၢ်အ၀ီအဂီၢ်, တၢ်ကဆဲးကျိး
မၤသကိးတၢ်ဒီးဆူၣ်ချ့၀ဲၤကျိၤ ဒ်သိးတၢ်ကဟ့ၣ်တၢ်သ့ၣ် ညါနၢ်ပၢၢ်တၢ်သိၣ်လိ ဒီးတၢ်ကမၤကရူၢ် ဆံးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိး လၢဒူသ၀ီပူၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤစံး၀ဲ, စးထီၣ်လၢ ၂၀၁၇ လံၤလံၤ, မိၢ်လၢခၠီကီၢ်စဲၣ်, နၤကၣ်နီၢ်ကစၢ်ပၢလီၤသးဟီၣ်က၀ီၤ ဒီးရၢၢ် ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်, ဒိးန့ၢ်ဘၣ်ပဒိၣ်
တၢ်ဆီၣ်ထွဲ, ဒီးပဒိၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢ ကမၤလဲၢ်ထီၣ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ လၢကညီကီၢ် စဲၣ်, ကယါကီၢ်စဲၣ်, ဒီးလၢအ့ယၣ်၀တံၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.