Menu

(ITC)ကမၤစၢၤကယါကီၢ်စဲၣ်ဒ်သိးကထုးန့ၢ်ပှၤဟးကသုၣ်ကသီတဖၣ်ကအါထီၣ်

...

(ITC)ကမၤစၢၤကယါကီၢ်စဲၣ်ဒ်သိးကထုးန့ၢ်ပှၤဟးကသုၣ်ကသီတဖၣ်ကအါထီၣ်

Eleven Media, 23 Mar 2014

URL: http://elevenmyanmar.com/index.php?option=com_content&view=article&id=5509:itc-to-help-boost-tourist-appeal-of-kayah-state&catid=35:tourism&Itemid=358
ဒ်ကီၢ်ပယီၤပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤကရၢပာ်ဖျါဝဲအသိးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤကရၢ(ITC)ကဟ့ၣ်ဝဲစဲးဖီကဟၣ်ပီညါအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူကယါကီၢ်စဲၣ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်လၢအိၣ်ကတီၢ်တ့ၢ်လံလၢတၢ်လီၢ်ခံခီ
ဖျိထံကီၢ်တၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီးပှၤဟးကသုၣ်ကသီအတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်လၢကမၤစၢၤဝဲဒ်သိးကကဲထီၣ်တၢ်ထုးန့ၢ်ပှၤဟးကသုၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အသးဒ်အမ့ၢ်တၢ်လီၢ်လၢပှၤအဲၣ်ဒိးလဲၤ
ဝဲအလီၢ်ကသ့အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.
စးထီၣ်လၢလါမ့ၤအံၤ(ITC)တိာ်ကျဲၤဝဲဒၣ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်န့ၢ်ဝဲပှၤလၢအိၣ်လၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အါထီၣ်န့ၣ်လီၤ.ကယါကီၢ်စဲၣ်အံၤဘၣ်တၢ် ဃုထၢအီၤလၢ(ITC)ခီဖျိ
တၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဒီးပှၤဟးကသုၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အသနၢၣ်မ့ၢ်ဝဲတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢခံကတၢၢ်လၢကီၢ်ပယီၤဟီၣ်ကဝီၤခဲလၢာ်အကျါဒီးအတၢ်ဃံတၢ်လၤဒီးတၢ်အိၣ်သူၣ်လီၤအသးသ့ၣ်တဖၣ်မ့ၢ်တၢ်လၢ
အထုးန့ၢ်ပှၤဟးကသုၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အသးန့ၣ်လီၤ.တၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်လၢတၢ်ကဘၣ်မၤအီၤအံၤလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်အဂီၢ်တမ့ၢ်တၢ်လၢအညီဘၣ်န့ၣ်လီၤ.အဆိကတၢၢ်ကယါကီၢ်စဲၣ်ဒီးတၢ်မၤအီၣ်မၤအီလၢ
ပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤအါမးလၢတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဃိကဒိးန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ခီဖျိတၢ်ကထုးန့ၢ်ပှၤဟးကသုၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အသးဒ်အ့လ့နိၣ်ဒီးပကၣ်ဝ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
လၢ်ခံက့ၤကယါကီၢ်စဲၣ်အံၤကကဲထီၣ်က့ၤတၢဒိတၢ်တဲာ်န့ၣ်လီၤ.ဟီၣ်ကဝီၤအဂုာ်အဂၤသ့ၣ်တဖၣ်အတၢ် ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်အိၣ်စ့ၢ်ကီးလၢတၢ်တိာ်ကျဲၤအပူၤအဂ့ၢ်(UMTA)ဘိးဘၣ်ရာ်လီၤစံးဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤကရၢ(ITC)ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲပှၤဟးကသုၣ်ကသီအတၢ်ဘၣ်ထွဲဒ်တမှံၤဟံၣ်(hotels)သ့ၣ်တဖၣ်,တၢ်အီၣ်လီၢ်သ့ၣ်တဖၣ်,တၢ်ခ့တၢ်ပှၤအတၢ်မၤဒီးတၢ်ဆှၢတမှံၤတပျီၤသ့ၣ်တဖၣ်ဒီး တၢ်ဖံးအီၣ်မၤအီၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်အဂုၤအဂၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢပှၤအိၣ်လၢဟီၣ်ကဝီၤပူၤဖဲန့ၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတမှံၤဟံၣ်သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်ကဘၣ်ကွၢ်ထွဲတမှံၤဟံၣ်ဒ်လဲၣ်ဒီးမ့မ့ၢ်ပှၤလၢဆှၢထီၣ်ဆှၢလီၤပှၤတမှံၤသ့ၣ်တဖၣ်ကဘၣ်မၤဝဲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.ပှၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤကဘၣ်ဟ့ၣ်နီၤလီၤသကိးဝဲအတၢ်သ့ၣ်ညါနၢ်ပၢၢ်
သ့ၣ်တဖၣ်ဒီးဒ်သိးကထုးန့ၢ်ပှၤဟးကသုၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်အသးအဂီၢ်ကဘၣ်မၤဝဲဒ်လဲၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤကရၢ(ITC)လၢအမ့ၢ်ပှၤဟ့ၣ်စဲးဖီကဟၣ်ပီညါအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤလၢကယါကိၢ်လစဲၣ်အံၤမ့ၢ်တၢ်ကရၢကရိတခါလၢအိၣ်လၢဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ပနံာ်တၢ်ကၤကရၢ(WTO)ဒီး(UNCTAD)
အဖီလာ်န့ၣ်လီၤ.
ဆၢကတီၢ်ခဲအံၤတၢ်ကစီၣ်ပာ်ဖျါဝဲလၢတၢ်တဟ့ၣ်အခွဲးလၢပှၤဟးကသုၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ်ကလဲၤဟးဝဲလၢကယါကီၢ်စဲၣ်ဒံးဘၣ်.ဘၣ်ဆၣ်ပှၤအိၣ်ဒံးဝဲတနီၤလၢလဲၤဟးဝဲဒၣ်ဒီးထံၣ်ဝဲပှၤဟးကသုၣ်ကသီထဲစှၤဂၤန့ၣ်လီၤ.
ဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤကရၢ(ITC)မၤစၢၤဝဲတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဒီးပှၤဟးကသုၣ်ကသီအသနၢၣ်ခီဖျိအဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးမၤစၢၤဝဲစဲးဖီကဟၣ်ပီညါဒီးတမ့ၢ်ထဲတၢ်ကူၣ်ပနံာ်တၢ်ကၤဘၣ်အမဲာ်ညါဃုာ်ဒီးစဲးဖီကဟၣ်တၢ်မၤ
လီၢ်အသနၢၣ်န့ၣ်လီၤ.