Menu

(UPWC- NCCT)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်ဖျါဝဲလၢတၢ်ကမၤဝံၤက့ၤဝဲလံာ်ပြတီာ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဖဲလါယူၤအတီၢ်ပူၤ

...

(UPWC- NCCT)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်ဖျါဝဲလၢတၢ်ကမၤဝံၤက့ၤဝဲလံာ်ပြတီာ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဖဲလါယူၤအတီၢ်ပူၤ

The New Light of Myanmar, 27 May 2014

URL: http://www.myanmar.cm/newspapers/the-new-light-of-myanmar.html
စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်( UPWC)ဒီးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်မၤသကိးတၢ်ကရူၢ်(NCCT)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သၢသီအံၤဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်ရၤလီၤဝဲတၢ်ပာ်ဖျါသ ဃဲၤဖဲမုၢ်ဖီဖးအနံၤဒီးစံးဝဲလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ် ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီအဂီၢ်တၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါတဘ့ၣ်ဃီအံၤဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အီၤ,ဒီးတၢ်ကမၤဝံၤက့ၤဝဲလံာ်ပြတီာ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ်
အံၤဖဲလါယူၤအတီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲလံာ်ပာ်ဖျါသဃဲၤအပူၤပှၤခံခီယၢ်ပၤပာ်တၢ်သးစဲဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်“တၢ်ခါထီၣ်ခီၣ်ခါလဲၢ်လဲၢ်လၢတၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးဒိးန့ၢ်ဘၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်”အဂီၢ်ဒီးဖဲလၢတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤတၢ်
ကွဲးအံၤဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်ကဆဲးလီၤဝဲစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စၢဖှိၣ်ကရၢကိတိာ်ခိၣ်အူအီၣ်မ့(စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်အပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခိၣ်ခံ)အတၢ်ကတိၤကျၢၢ်တံၢ်က့ၤတၢ်ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်တနံၤအပူၤ,အဝဲအၢၣ်လီၤဝဲ
ဒၣ်လၢတၢ်တိာ်ကျဲၤမၤကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ခိၣ်နၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အဂီၢ်အဝဲကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဒီးဟ့ၣ်လီၤတၢ်မၤစၢၤလၢအလိၣ်အိၣ်ဝဲတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.အဝဲစံးစ့ၢ်ကီးဝဲဒၣ်လၢတၢ်ပၢ
ဆှၢမၤသကိးတၢ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အံၤတၢ်စံးဝဲသ့လၢအမ့ၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအကဲဘျုးကဲဖှိၣ်ဝဲဒီးအိၣ်ဒီးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးဝဲတၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤလံာ်ပြတီာ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ်အံၤ
ဖျိးဖျိးဖျါဖျါန့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢတၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်ဖုၣ်ကိာ်အကတီၢ်ပဒိၣ်စီကွဲၤထူဝ့(NCCTအကရၢခိၣ်ခံ(၁)တဂၤ,ဒီးအူလၣ်မီၣ်ရွှ့ၣ်လၢကီၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်တဲလီၤတံၢ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်(၄၅)ထံၣ်လၢ ကရူၢ်ခံခီယၢ်ပၤပာ်တၢ်သးစဲအံၤဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အီၤအါန့ၢ်ဒံးတဝာ်န့ၣ်လီၤ.ပှၤကိးဂၤသးလီၤပလိာ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤလၢအိၣ်လီၤတဲာ်တဖၣ်အံၤတၢ်မုၢ်လၢ်ပာ်ဝဲဒၣ်လၢ တၢ်ကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဖဲလၢခဲကိာ်တဝီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အဝဲသ့ၣ်အတၢ်နာ်လၢပှၤလၢအဟဲထီၣ်ခဲကိာ်တဝီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်ကဆီတလဲက့ၤလံာ်ပြတီာ်သၢဘ့ၣ်တဘ့ၣ်အံၤဆူလံာ်ပြတီာ်အလီၢ်ခံကတၢၢ်
တခါဒ်သိးကဒါလီၤန့ၢ်ဝဲကျဲလၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအဂီၢ်တၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီးတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်အဂီၢ်န့ၣ် လီၤ.

ပဒိၣ်စီၤကွဲၤထူဝ့စံးဝဲဒၣ်လၢတၢ်ကမၤဝဲကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်အံၤတချုးခဲကိာ်တဝီ (UPWC-NCCT)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အိၣ်ထီၣ်ဒံးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.

စၢဖှိၣ်ကရၢကိတိာ်ခိၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိသဲၣ်နဲၣ်ဝ့လၢအမ့ၢ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ခၢၣ်စးတဂၤအံၤကိးဃီၤဝဲကလုာ်ဒူၣ်ခိၣ်နၢ်သ့ၣ်တဖၣ်ဒ်သိးကထဲးဂံၢ်ထဲးဘါအါထီၣ်လၢတၢ်မၤဝံၤက့ၤ
တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲလၢလီၢ်ကဝီၤပှၤကွဲးတၢ်ကစီၣ်တဖၣ်မၤတၢ်သမံသမိးဒီးဒီၣ်တၣ်စဲလဲလယါမီၣ်စၤကီ(Dr Salai Hlyan Hmon SarKhaung)အကတီၢ်အဝဲစံးဝဲဒၣ်လၢဖဲလၢတၢ် အိၣ်ဖှိၣ်အတီၢ်ပူၤ(NCCT)ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲကီၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢလၢဒိးသန့ၤထီၣ်အသးလၢဒံၣ်မိၣ်ြခ့ၣ်စံၣ်နီၢ်နီၢ်အံၤအခီပညီ,တၢ်ထဲသိးတုၤသိးဒီးနီၢ်ကစၢ်အတၢ်ပၢလီၤအသးဒၣ်ဝဲစံး
တၢ်အခီပညီအံၤဆူစၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤန့ၣ်လီၤ.တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလီၤတံၢ်လီၤဆဲးလၢနီၢ်ကစၢ်တၢ်ပၢလီၤအသးလၢကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်တဖၣ်ဃ့
ထီၣ်ဝဲအံၤတမ့ၢ်တၢ်ဂုာ်ကျဲးစၢးမၤလီၤဖးကွံာ်သးအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.ဖဲလၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤပှၤခံခီယၢ်ပၤအံၤအၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ဝဲလၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒီတကတီၢ်အံၤတၢ်ကဆဲး
မၤက့ၤအီၤလၢဘျီၣ်ဒိၣ်အချၢန့ၣ်လီၤ.