Menu

(UNFC)အိးထီၣ်ပာ်န့ၢ်ဝဲလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဖျၢၣ်လၢ(KNU)အဂီၢ်

...

(UNFC)အိးထီၣ်ပာ်န့ၢ်ဝဲလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဖျၢၣ်လၢ(KNU)အဂီၢ်

Democratic Voice of Burma, 03 Sep 2014

URL: https://www.dvb.no/news/unfc-opens-2-top-positions-for-knu-burma-myanmar/43801
ကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၣ်ကးကရၢ(UNFC)ပာ်ပလီၢ်တ့ၢ်ဝဲလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအရ့ဒိၣ်ခံဖျၢၣ်လ(KNU)အဂီၢ်ဖဲ(KNU)ခၢၣ်စးဟးထီၣ်လၢတၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအကတီၢ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲမုၢ်ဒဲးအနံၤလၢဝ့ၢ်ကံၢ်မဲ န့ၣ်လီၤ.

ဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့ကရၢပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဂၤတဂၤလၢအမ့ၢ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ(N’Ban La)ကတိၤတၢ်ဒီး(DVB)ဒီးပှၤဟံတၢ်ကစီၣ်အဂၤတဖၣ်ဒီးစံးဝဲတၢ်ဃုထၢထီၣ်တ့ၢ်လံကီၣ်ကးကရၢဖိ(၄၂)ဂၤဒီးထီဘိကမံးတံးကရၢဖိ(၁၂)ဂၤ စ့ၢ်ကီးဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်လံအီၤလံလၢခံနံၣ်တဘျီတၢ်ဃုထၢလၢအမ့ၢ်၂၀၁၄နံၣ်တုၤ၂၀၁၆နံၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

(N’BanLa)စံးဝဲတၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤလၢကန့ၢ်ကဲဘၣ်ဝဲ(UNFC)ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤဆူညါခီအဂီၢ်,တၢ်မၤလီၢ်လၤအံၤစးထီၣ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်အီၤဖဲ၂၀၁၁နံၣ်န့ၣ်လီၤဒီးစံးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ(UNFC)နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်လၢအပူၤကွံာ်တဂၤ(Nai-Hongsa)လၢအမ့ၢ်တ လၢၤကီၢ်သီကရၢဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်က့ၤအီၤဒံးပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအစၢၤခံဂၤအကျါတဂၤဒီးလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢအဂၤတဖျၢၣ်တခီတၢ်ပာ်န့ၢ်ဝဲ(KNU)ခၢၣ်စးကရၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

စံးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢကရ့ၣ်နံၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီကရၢပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဂၤတဂၤလၢအမ့ၢ်ခိၣ်အူရဲၣ်ဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤဒ်အမ့ၢ်နဲၣ်ရွဲၣ်ခိၣ်ကျၢၢ်န့ၣ်လီၤ.နဲၣ်ရွဲၣ်သဃဲၤခံဂၤလၢာ်လၢအမ့ၢ်သုးခိၣ်ဒိၣ်စိKhunOkker(ပအိၣ်တၢ်သဘျ့ကရၢ)ဒီး
(Salai Thla Hei)ခၠ့ဒီကလုာ်ကရၢစိဘၣ်တၢ်ဃုထၢထီၣ်အီၤဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၇)သီအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.

(N’BanLa)စံးဝဲလီၢ်ခၢၣ်သးပၢဆှၢတၢ်ကမံးတံး(၁၂)ဂၤလၢအိၣ်ပာ်စၢၤလံဒီးကမံးတံးအဂၤဃုဂၤလၢ(UNFC)လီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံးအကျါယဲၢ်ဂၤအမံၤအိၣ်ဖျါတ့ၢ်လံဝဲဒီးဃုဂၤတဂၤတၢ်ပာ်န့ၢ်ဝဲ(KNU)အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဖဲမုၢ်ဒဲးအနံၤခၢၣ်စးကရၢသ့ၣ်တဖၣ်ကမၢကမၣ်ဘၣ်အသးဖဲ(KNU)ခၢၣ်စးကရၢဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢသုးခိၣ်ကျၢၢ်မုၢ်တုစ့ဖိအံၤဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲဒၣ်လၢတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဒၢးပူၤဒီးပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်လိာ်အသးလၢကလုာ်ဒူၣ်တဖုဘၣ်တဖု ဒၣ်ဝဲစုာ်စုာ်အတၢ်သဘျ့ဒၣ်ဝဲအဃိန့ၣ်လီၤ.

ဒီးလၢခံတနံၤ(KNU)ဆှၢဃီၤဝဲလံာ်ဆူတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢအမ့ၢ်“တၢ်ဆိကတီၢ်တစိၢ်တလီၢ်”တၢ်မၤသကိးတၢ်ဒ်တၢ်ဒီတံၤဒီသကိးကရၢဖိအသိးန့ၣ်လီၤ.

ဖဲမုၢ်ဆၣ်အနံၤနီၢ်စံၣ်ဖိရၣ်စ့ၣ်လၢအမ့ၢ်(KNU)ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဂၤတဂၤလၢထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဘၣ်ဆၣ်တဟးထီၣ် ကွံာ်ဃုာ်ဒီးပှၤအဂၤလၢအဟးထီၣ်ဘၣ်တဂၤကွဲးဃ့ကညးက့ၤ(UNFC)လၢကရၢတၢ်ပာ်သးအဃိဒီးအၢၣ်လီၤဝဲလၢ(KNU) ကဘှါရှဲတၢ်ဂ့ၢ်ကီလၢအဝဲသ့ၣ်ကဒဲကဒဲအဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

ဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤ(UNFC)ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ(N’BanLa)စံးဝဲလၢ(KNU)တမၤဟးဂီၤဝဲ(UNFC)ကရၢဖိအတၢ်ဃူတၢ်ဖိးဘၣ်န့ၣ်လီၤ.ဒီးစံးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢတြဲၤအိးထီၣ်ဒၣ်အသးလၢ(KNU)အဂီၢ်ကမၤပှဲၤက့ၤဝဲတၢ်လီၢ်ဒ်အမ့ၢ်ကလုာ်ဒူၣ်တၢ်ဒီတံၤဒီသကိး န့ၣ်လီၤ.

(KNU)ကရၢလၢဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢမုၢ်တူစ့ဖိအံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလၢတၢ်တူၢ်လိာ်ဝဲ(UNFC)အတၢ်ဆၢတဲာ်လၢကရၢဖိတၢ်ကရၢကရိအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.စံးဝဲအဝဲသ့ၣ်အဲၣ်ဒိးဝဲလၢတၢ်ဒီတံၤဒီသကိးကရၢကရဲၣ်ကျဲၤဝဲဒ်အမ့ၢ်တၢ်ကူၣ်လိာ်အိၣ် သကိးဒီးတမ့ၢ်ဒ်ကမံးတံးတဖုလၢကဆၢတဲာ်တၢ်လၢကရၢဖိကဘၣ်လူၤပိာ်ထွဲအီၤအဂီၢ်ဧိၤဘၣ်.

ဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဒ်လဲၣ်ဂ့ၤဖဲမုၢ်ဆၣ်အနံၤ(KNU)လီၢ်ခၢၣ်သးထီဘိကမံးတံးအလံာ်ရၤလီၤအပူၤဖျါဝဲလၢကရၢဖိသ့ၣ်တဖၣ်သးအိၣ်လၢကမၤဘၣ်လိာ်ဖိးမံလိာ်က့ၤအသးန့ၣ်လီၤ.မုၢ်တူစ့ဖိလၢအမ့ၢ်ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤစံးကဒီးစ့ၢ်ကီးဝဲလၢ“(KNU)တအိၣ်ဒီး တၢ်ပာ်သးလၢကမၤဝဲထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအဂီၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤလၢကဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ဒီးကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်လီၤလီၤဆီဆီအဂီၢ်ဘၣ်န့ၣ်လီၤ.”

ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်(၇)သီအကတီၢ်ကရၢခၢၣ်စးသ့ၣ်တဖၣ်အၢၣ်လီၤလၢကမၤသကိးတၢ်ဒ်သိးကမၤစၢၤဝဲတၢ်သူၣ်ထီၣ်ထံကီၢ်တၢ်စၢဖှိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤန့ၣ်လီၤ.