Menu

(NLD)ကရၢမ့ၢ်တၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဆီၣ်ထွဲကရၢအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ကျၢၤမုဆှု

...

(NLD)ကရၢမ့ၢ်တၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဆီၣ်ထွဲကရၢအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ကျၢၤမုဆှု

Bangkok Post, 28 Oct 2015

URL: http://www.bangkokpost.com/news/asean/746692/myanmar-army-backed-party-bullish-despite-nld-challenge
အီၣ်စါစူးကၠံၣ်ကရၢမ့မ့ၢ်ဝဲကရၢလၢကမျၢၢ်အါဒ်အါဂၤဘၣ်အသးလၢအီၤဘၣ်ဆၣ်ခဲကိာ်တလါတၢ်ဃုထၢအဂီၢ်ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဆီၣ်ထွဲက
ကရၢမၤတၢ်ဃုထၢအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးတယာ်ဆိပာ်စၢၤဝဲဒၣ်လၢကန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး(၇၅)မျးကယၤန့ၣ်လီၤ.

လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်(၈)သီအနံၤတၢ်ဃုထၢအံၤမ့ၢ်ဝဲကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဆိကတၢၢ်တဘျီလၢခံဆံယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤလၢအီၣ်စါစူးကၠံၣ်
ကနုာ်လီၤြပၢဝဲဒၣ်န့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအံၤမ့ၢ်လဲၤသးလၢကျဲတီကျဲလိၤမူးမူးနီၢ်နီၢ်န့ၣ်ဒီးပှၤလၢအဆီၣ်ထွဲ(NLD)ပၣ်တံၣ်အံၤထံၣ်စိပာ်စၢၤဝဲဒၣ်လၢတၢ်မၤနၢၤဒိၣ်ဒိၣ်
မုၢ်မုၢ်ကအိၣ်ဝဲဒၣ်လၢ(NLD)ကရၢအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးကရၢလၢထီဒါအဝဲသ့ၣ်ဒ်အမ့ၢ်(USDP)ကရၢအံၤအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်န့ၢ်လီၤအသးကျၢၤမုဆှုစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.

န့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ်ဝ့ၢ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်ခိၣ်သ့စ့ၣ်ပၢဆှၢဘျီၣ်ဒိၣ်အိၣ်တၢ်လီၢ်အံၤအပူၤပှၤလၢအဆီၣ်ထွဲအီၤတဖၣ်သိးထီၣ်သကိးဝဲ(USDP)အဆ့ကၤ
အလွဲၢ်လါဟ့,ဖျီၣ်ထီၣ်ဝဲခိၣ်ဖျီၣ်တဖၣ်ဝံၤဝံၢ်ဝၢ်ထီၣ်ဝဲနီၢ်တယၢ်ဒီးဂဲၤကလံၣ်သကိးဝဲလၢတၢ်သူၣ်ဝံၣ်သးဆၢတဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

အဝဲသ့ၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်အတၢ်ဘၣ်သူၣ်ဘၣ်သးလၢ(USDP)ကရၢခီဖျိပၣ်တံၣ်အံၤဟဲစိာ်ဃီၤန့ၢ်တၢ်လဲလိာ်အသးလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤလၢလွံၢ်
နံၣ်အတီၢ်ပူၤ,ဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တူၢ်လိာ်က့ၤထံကီၢ်လၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤတတူၢ်လိာ်တ့ၢ်အီၤဘၣ်တဘ့ၣ်အံၤဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤထံဂုၤကီၢ်ဂၤအတၢ်
ဘျၢလီၤစ့သ့ၣ်တဖၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ဖံးတၢ်မၤတဖၣ်အိၣ်ထီၣ်ဝဲဒီးကျိၣ်စ့သ့ၣ်တဖၣ်ဟဲနုာ်လီၤဝဲ,ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဒီးတၢ်ရ့လိာ်မုာ်လိာ်အဂီၢ်တၢ်သဘျ့အိၣ်ထီၣ်ဝဲ,တၢ်ဒုးအိၣ်
ထီၣ်က့ၤဝဲတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တဆံးတက့ၢ်ဒီးကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်လၢအဒုးလိာ်ယာ်လိာ်သးသ့ၣ်တဖၣ်အံၤန့ၣ်လီၤ.

လၢသါနဲၣ်အဂီၢ်တၢ်အိၣ်သးလၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်အီၤတဖၣ်အံၤလၢပှဲၤဝဲဒၣ်လၢအဂီၢ်လၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်က့ၤအတၢ်သူၣ်တီသးတီလၢက
ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ဒီး(USDP)ကရၢ်အံၤဘၣ်တၢ်ပဲာ်အၢပဲာ်သီအီၤလၢအမၤတၢ်လံၣ်တၢ်လီဖဲ(၂၀၁၀)နံၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဆၢကတီၢ်ဒီးဘၣ်ကွၢ်ဆၢၣ်
မဲာ်ဝဲဒီးတၢ်ပာ်ဒ့ၣ်ပာ်ကမၣ်အီၤခီဖျိအဝဲသ့ၣ်ဟံးန့ၢ်အဘျုးလၢတၢ်ဘူၣ်တၢ်ဘါဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်တဘၣ်သူၣ်ဘၣ် သးပှၤမူးစလ့ၣ်ဖိတဖၣ်
လၢပှၤဘါသီခါအိၣ်ဆိးအအါကတၢၢ်ထံကီၢ်အပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်ပာ်ဖျါဝဲဒၣ်လၢတၢ်ဃုထၢအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤခီဖျိတၢ်လဲၤလီၤဆူကမျၢၢ်အကျါပၣ်ဃုာ်စ့ၢ်ကီးဒီးတၢ်ထီၣ်ဆူဟံၣ်တဖျၢၣ်ဘၣ်တဖျၢၣ်အပူၤ
ဃုာ်ဒီးတၢ်ပှ့ၤန့ၢ်တၢ်ဃုထၢတၢ်ဖးတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢတၢ်လီတၢ်ဝ့ၤအကျိၤအကျဲသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ.

ပှၤလၢအအိၣ်ခိးကွၢ်ထွဲတၢ်အိၣ်သးတဖၣ်စံးဝဲ,ကရၢတအိၣ်ဝဲနီတဖုဘၣ်(USDP ကရၢဒၣ်လဲာ်)လၢကဒိးန့ၢ်တၢ်မၤနၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ(၇၅)မျး
ကယၤအံၤန့ၣ်လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ဒီးလၢတၢ်ဘျၢသဲစးအဖီလာ်လီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလွံၢ်ပူတပူဖဲဘျီၣ်ဒိၣ်လာ်ခီဒီးဘျီၣ်ဒိၣ်ထးခီသ့ၣ်တဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်ပၢၤဃာ်အီၤလၢသုးမုၢ်
သ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ်န့ၣ်လီၤ.

လၢတၢ်ကမၤနၢၤတၢ်ဃုထၢဘျီဝဲအံၤသပှၢ်ကတၢၢ်အဂီၢ်(NLD)ကရၢကလိၣ်ဘၣ်မၤန့ၢ်တၢ်ဖး(၆၇)မျးကယၤန့ၣ်လီၤ.