Menu

ကီၢ်ပဒိၣ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အဖီလ်စံၣ်အသီ, တၢ်ဆီၣ်ထွဲန့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်ဒံး တၢ်ြတီပဒီ

...

ကီၢ်ပဒိၣ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အဖီလ်စံၣ်အသီ, တၢ်ဆီၣ်ထွဲန့ၣ်ဂ့ၤန့ၢ်ဒံး တၢ်ြတီပဒီ

Mizzima, 16 Jun 2016

URL: http://mizzima.com/business-domestic/support-better-protection-government%E2%80%99s-new-economic-policy
"ပပဒိၣ်တကွၢ်မဲာ်ပှၤနီတဂၤဘၣ်, ဒီးလၢတၢ်မၤအဖီခိၣ် တၢ်ပာ်တၢ်အဒူၣ်အဆၢတအိၣ်နီတမံၤဘၣ်. ပဟ့ၣ်ကီၢ်ပ
ယီၤအထံဖိကီၢ်ဖိ ကိးဂၤဒဲး တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ထဲသိးတုၤသိးလီၤ." ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိၤဘၣ်ဃး တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤဒီး
ကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီ ကိတိၤခိၣ်ကၠီၤ၀့ စံး၀ဲဖဲ တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်မၤအီၤဖဲ ကီၢ်ပယီၤပနံၤတၢ်ကၤဒီးစဲးဖီကဟၣ်ကရၢစၢဖှိၣ်
Union of Myanmar Federation of Chamber of Commerce and Industry (UMFCCI) တၢ်လီၢ်အဆၢ
ကတီၢ်, လါယူၤ (၁၃) အနံၤလီၤ. တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သကိးဒီး ကီၢ်ပယီၤပှၤကၤတၢ်ဖိ ဒီးပှၤမၤမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဒ်အံၤ မ့ၢ်တၢ်
အဆိကတၢၢ်တဘျီဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်ယံာ်၀ဲသၢနၣ်ရံၣ်လီၤ.

ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆၢကတီၢ် ကိတိၤခိၣ်စံးစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ, "ပကဆီၣ် ထွဲမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤခဲလၢာ်လၢအအါ လၢပမၤ
သ့ ဒ်သိးအ၀ဲ သ့ၣ်အတၢ်မၤကဂ့ၤဒိၣ်ထီၣ်အဂီၢ်လီၤ. ပကဟ့ၣ်အ၀ဲသ့ၣ်တၢ် ဆီၣ်ထွဲ, တမ့ၢ်လၢတၢ်ဒီသဒၢဘၣ်. အ
ဃိဒီး ယအဲၣ်ဒိးစံးလၢ ပျဲပ ပဒိၣ်ကဆီၣ်ထွဲ ကီၢ်ပယီၤအပှၤထံဖိကီၢ်ဖိ အမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ် မၤတဖၣ်တက့ၢ်.

ကီၢ်စၢဖှိၣ်ကိတိၤဘၣ်ဃး တၢ်ရဲၣ်လီၤကျဲၤလီၤဒီးကျိၣ်စ့ဂ့ၢ်၀ီလၢ အခဲအံၤ, မ့ၢ်၀ဲပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤလၢ ကီၢ်ပယီၤတၢ်
ဘျၢလီၤစ့ခီမၡ့ၣ် Myanmar Investment Commission (MIC) လၢတၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်လၢအသီန့ၣ်လီၤ. ကိတိၤခိၣ်
စံး၀ဲလၢ, တၢ်ဖှီၣ်တၢ်ယာ်လၢ အိၣ်ယံာ်တ့ၢ်မးလၢထံလီၢ် ကီၢ်ပူၤအံၤ မ့ၢ်လၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢပဒိၣ်အ
ပူၤကွံာ်တၢ်ပၢအဖီလာ်တဖၣ် အိၣ်ထဲလၢပှၤစှၤဂၤအစုပူၤအဃိလီၤ. ပ ဒိၣ်အသီလၢ ဘၣ်တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအီၤလၢ
NLD အံၤ, ကဟ့ၣ်မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ် လၢကီၢ်ပယီၤအထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢာ်အ ဂီၢ်ဒ်သိးသိးလီၤ. ဒီးဘၣ်ဃး
ဒီးပဒိၣ်အမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်အဖီလ်စံၣ်သီအဂ့ၢ်, တယံာ်ဘၣ်တၢ်ကပာ်ဖျါဆူကမျၢၢ်အိၣ် န့ၣ်လီၤ.

ကိတိၤစံးဘၣ်တၢ်ကစီၣ်သန့တဖၣ်လၢ, "ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ, အခဲအံၤဒုယတဲလၢအဂ့ၢ်တသ့ဘၣ် မ့ၢ်လၢတၢ်တပာ်
ဖျါဒံးအီၤ လၢ ပဒိၣ်အတၢ်မၤကျဲဒံးဘၣ်အဃိလီၤ. ဖီလ် စံၣ်အသီ၀ဲအံၤ တၢ်ကပာ်ဖျါဆူကမျၢၢ် ဖဲလါ၀ဲအံၤအတီၢ်ပူၤလီၤ.
မ့ဘၣ်တဲလၢအဖုၣ်, ဖီလ်စံၣ်သီ၀ဲအံၤ ကဟ့ၣ်တၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်ဒ်သိး သိးလၢ ကီၢ်ပယီၤအထံဖိကီၢ်ဖိခဲလၢာ်အဂီၢ်လီၤ."