Menu

ြဖၣ်စ့ၣ်အၢၣ်လီၤ ကမၤစၢၤစ့ယူရိၣ်အကကွၢ် (၂၀၀) လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ

...

ြဖၣ်စ့ၣ်အၢၣ်လီၤ ကမၤစၢၤစ့ယူရိၣ်အကကွၢ် (၂၀၀) လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ

Xinhua, 17 Jun 2016

URL: http://news.xinhuanet.com/english/2016-06/17/c_135445678.htm
ကီၢ်ြဖၣ်စ့ၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤဂ့ၢ်၀ီဒီး ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီ ကိတိၤ Jean-Marc Ayrault စံး၀ဲဖဲမုၢ်လ့ၢ်ဧိၤအနံၤ,
ကီၢ်ြဖၣ် စ့ၣ်ကဟ့ၣ်လီၤစ့ ယူရိၣ်အကကွဲၢ် ၂၀၀ (၂၆၆ အမဲရကၤဒီလၣ်) လၢတၢ်မၤစၢၤတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီအတၢ်
မၤ လၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ အဂီၢ်လီၤ.

Ayrault အိၣ်ဃုာ်ဒီးအပှၤလီၢ်လၤသဃဲၤဒီးအီၤ အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် ဖဲတၢ်ပာ်ဖျါတၢ်ကစီၣ်အမူးအဆၢကတီၢ် စံး၀ဲလၢ ြဖၣ်
စ့ၣ်အတၢ် မၤစၢၤလၢကီၢ်ပယီၤ အိၣ်ပာ်စၢၤလံ ဒီးခဲအံၤအါထီၣ်၀ဲခံစး လၢထံကီၢ်အပှၤသူၣ်ဘီၣ်သးစၢ်တဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.

ကီၢ်ြဖၣ်စ့ၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီကရၢ French Development Agency (AFD), မၤစၢၤတၢ်စ့ၢ်ကီးလၢကီၢ်ပယီၤအပူၤ
ဘၣ်ဃး တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီတၢ်မၤတဖၣ် လီဆီဒၣ်တၢ်လၢတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤခူ၀့ၢ်အရဲၣ်အကျဲၤ, တၢ်ဂံၢ်ဘါဒီးတၢ်အိၣ်
ဆူၣ်အိၣ်ချ့သနၢၣ်တ ဖၣ်, ဒီးအ၀ဲဒၣ်စံးစ့ၢ်ကီး၀ဲလၢ ြဖၣ်စ့ၣ်ခီပနံၣ်လၢအဘျၢလီၤစ့လၢမုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်တၢ်မၤလၢကီၢ်
ပယီၤအပူၤ အနီၢ်ဂံၢ်ဟဲအါထီၣ်၀ဲစ့ၢ် ကီးန့ၣ်လီၤ.

ြဖၣ်စ့ၣ်ကိတိၤ စံးလီၤတံၢ်၀ဲဒၣ်လၢ ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤခူ၀့ၢ်အရဲၣ်အကျဲၤအဂ့ၢ်, ၀့ၢ်ပဲရံးစ်၀့ၢ်ခိၣ်၀ဲၤဒၢး အိၣ်က
တီၤအသး လၢ ကမၤစၢၤဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်၀ဲအံၤလီၤ.