Menu

ကညီရဲးကဲးပှၤသး၀ံၣ်တၢ်ဖိ အတၢ်ကစီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤသးစၢ်အဂီၢ်, 'အဲၣ်လိာ်ပသး'

...

ကညီရဲးကဲးပှၤသး၀ံၣ်တၢ်ဖိ အတၢ်ကစီၣ်လၢကီၢ်ပယီၤသးစၢ်အဂီၢ်, 'အဲၣ်လိာ်ပသး'

Democratic Voice of Burma, 29 Dec 2016

URL: http://www.dvb.no/news/karen-reggae-singers-message-for-burmas-youth-one-love/73359
ရဲးကဲးပှၤသး၀ံၣ်တၢ်ဖိ စီၤဖိခွါညီနုၢ်သး၀ံၣ်တၢ်လၢပျဲၢ်စီၢ်အဒိၣ်အထီဖီခိၣ် လၢတၢ်လီၢ်ဖးလဲၢ်အပူၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်တယံာ် ဒံးဘၣ်, အ၀ဲဒၣ်ပာ်
လီၤအသးလၢကလဲၤစိာ်အတၢ်သူၣ်၀ံၣ်သးဆၢ ဆူကၠိတၢ်ပျီပူၤလၢကီၢ်ပယီၤဒီတဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ.

စီၤဖိခွါ, လၢအမ့ၢ်ကညီကလုာ်, ဟးအိၣ်သကိးဘၣ်တၢ်ဒုးတၢ်ယၤအလီၢ်ကျဲ လၢကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကလံၤစိးယိၤဒိၣ်ကီၢ် စဲၣ်, ဒီးအ၀ဲဒၣ်အတၢ်
ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဆူညါတတီၤမ့ၢ်, ကလဲၤအိၣ်သကိးရၢၢ်ခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ် ဒ်သိးကရၤလီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အ တၢ်ကစီၣ်ဖဲန့ၣ်, ဒ်လၢလီၢ်အဂၤအသိး, ခီဖျိရဲး
ကဲးတၢ်သး၀ံၣ်လီၤ.

"ယအဲၣ်ဒိးသလၣ်လီၤ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ကစီၣ်ဒီးစံး, 'အဲၣ်လိာ်ကွံလိာ်သး' လၢဆူညါပတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအဂီၢ်လီၤ." အ၀ဲဒၣ်စံး ဘၣ် DVB
အပူၤကွံာ်တလါလီၤ.

အတၢ်ဒ့တၢ်အူကရူၢ်, အဲၣ်လိာ်ကွံာ်လိာ်သး, လဲၤအိၣ်သကိးကၠိဒီးပှၤတ၀ၢ၀ဲၤလီၢ်တဖၣ် လၢတၢ်ဒုးဟီၣ်က၀ီၤအပူၤ ဒီး သး၀ံၣ်တၢ်သး၀ံၣ် လၢအ
၀ဲဒၣ်ဃုထၢ၀ဲ လၢအ၀ဲသ့ၣ်အဲလ်ဘၣ်အပူၤ အိၣ်ဃုာ်ဒီးတၢ်ကွဲမုာ် အပူၤကွံာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပှၤ ဃိာ်ဖိ ဒ်သိးကဟ့ၣ်နီၤလီၤ အ၀ဲသ့ၣ်တၢ်လဲၤခီဖျိ
လၢ ပျဲၢ်စီၢ်ဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ. အ၀ဲသ့ၣ်ပှၤဒိကနၣ်တၢ် အပျၢ်ပ နီၣ်မ့ၢ်၀ဲ ဖိသၣ်လၢသးနံၣ် ၇ နံၣ်တုၤ ၂၀ နံၣ် - လၢအ မ့ၢ်စၢၤသွဲၣ်ဆူညါတစိၤ လၢက
နုာ်လီၤမၤတၢ်လၢတၢ် သူၣ်ထီၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်လၢ ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤန့ၣ်လီၤ.

"ယကွဲးတၢ်သး၀ံၣ်အဖျၢၣ်, 'လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်မ တၤအမူဒါအိၣ်လဲၣ်' ကီၢ်ပဒိၣ်ဧါ. ပလ့းဧါ. မူဒါမ့ၢ်၀ဲ, နၤမ့တမ့ၢ် ယၤဧါ. အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်က
စီၣ်လီၤ." စီၤဖိခွါ စံးကဒီး၀ဲလီၤ.

အ၀ဲသ့ၣ်ကွဲမုာ်ပှၤဒိကနၣ်တၢ်ဖိ ဒ်သိးကသံကွၢ်တၢ် ဒ်သိးသးစၢ်တဖၣ်ကမၤလိဘၣ် တၢ်ပျၢ်လိာ်သးတၢ်ကမၣ် ဒီးတၢ် မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ.
အ၀ဲဒၣ်ၡဲပၠး၀ဲ, "အဃိဒီးဖိသၣ်သံကွၢ်၀ဲတၢ်သံကွၢ်တဖၣ်လီၤ." ခဲအံၤထံရူၢ်ကီၢ်သဲးပှၤဃိာ်ဖိစံး ၀ဲ, 'အနံၣ် ၂၀ လၢယအိၣ်လၢဃိာ်ပူၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ,
ယတဆိကမိၣ်ထီၣ်လၢၤ လၢယကမၤကၣ်တၢ်ဘၣ်, ယအဲၣ်ထဲဒၣ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အကျဲတခါဧိၤလီၤ."

စီၤဖိခွါအကစၢ်ဒၣ်၀ဲလဲၤခီဖျိဘၣ် တၢ်ကီတၢ်ခဲလၢအဂီၢ် ဖဲအပူၤကွံာ်သုးပၢတၢ်အဆၢကတီၢ်လီၤ. အတၢ်သး၀ံၣ်အသီၣ် ဒီးအဖျၢၣ်တဖၣ် ဘၣ်
တၢ်သမံးသမိးထံအီၤလၢ တၢ်ရၤလီၤတၢ်ဂ့ၢ်တၢ်ကျိၤကိတိၤ အခဲအံၤခဲအံၤ ဒီးအတၢ်သး၀ံၣ်တ ဘျုးဖျၢၣ် ဘၣ်တၢ်ထုးကွံာ်လၢအဲလ်ဘၣ်အပူၤလီၤ.
"ဘၣ်ဆၣ်ယတဟ့ၣ်ၡူနီတဘျီဘၣ်," အ၀ဲဒၣ်စံး လၢတၢ်နံၤကမှံ အပူၤ.

မုၢ်မဆါတနံၤအံၤ စီၤဖိခွါတလိၣ်သး၀ံၣ်လၢၤတၢ်လၢ တၢ်ခူသူၣ်အပူၤလၢၤဘၣ်. ဒီးအ၀ဲဒၣ်အဲၣ်ဒိးလဲၤဆူတၢ်လီၢ်လၢအ ယံၤ လၢအဟးဂူာ်ဟးဂီၤ
လၢတၢ်ဒုးတၢ်ယၤအဃိ, ဖဲပှၤလၢကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤတၢ်ဒီးပှၤဟံးတၢ်ကစီၣ်တဖၣ် ညီနုၢ်ဘၣ် တၢ်ြတီအကျဲလၢပဒိၣ်, ဖဲကမျၢၢ်ပှၤတ၀ၢတဖၣ် ညီ
နုၢ်ဘၣ်ပျံၤဘၣ်ဖုးတၢ်အလီၢ်န့ၣ်လီၤ. 'ဖဲပဟ့ၣ်တၢ်သး၀ံၣ်အခါ, မ့ၢ် တၢ်လၢအဘၣ်ဃးဒီး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်ကစီၣ် ဒီးပဘၣ်အဲၣ်လိာ်ပသး တ
ဂၤဒီးတဂၤန့ၣ်လီၤ.'