ကီၢ်ပဒိၣ်ပာ်လီၤ လါဖ့ၤဖီအါရံၤ ၂၈, လၢကမ့ၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢခံတဘျီ

...

ကီၢ်ပဒိၣ်ပာ်လီၤ လါဖ့ၤဖီအါရံၤ ၂၈, လၢကမ့ၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢခံတဘျီ

Frontier Myanmar, 06 Feb 2017

URL: http://frontiermyanmar.net/en/govt-sets-feb-28-for-start-of-next-peace-conference
၂၁ ယၤဖှိၣ်ပ့ၢ်လိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ခံဘျီတဘျီတၢ် ကမၤအီၤဖဲန့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ် လါဖ့ၤဖီအါရံၤ ၂၈, အဂ့ၢ် ကီၢ်ပဒိၣ်တဲလီၤ
တံၢ်၀ဲ, ဖဲကီၢ်စၢဖှိၣ်တၢ်တဲသကိး တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်သဃဲၤ အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၀ံၤအလီၢ်ခံ ဖဲ၀့ၢ်န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၢ်, မုၢ်
ဆၣ်အနံၤ လီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တလီၤတံၢ်ဒံးလၢ ကရူၢ်လၢ တဆဲးစုမုၢ်ကျၢၢ်လၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ် ပတုာ်တၢ်ဒုး တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်
လီၤ လၢ အပူၤကွံာ်ပဒိၣ်ဒီး ကရူၢ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤဃိး ဖုဆဲးလီၤ၀ဲ ဖဲလါအီးကထိဘၢၣ် ၂၀၁၅ တဖၣ်တၢ်ကကွဲအ၀ဲသ့ၣ်
ဟဲထီၣ်စ့ၢ်ဧါ န့ၣ်လီၤ.

"အခဲအံၤ ပတဲတသ့ဒံးလၢ မ့ၢ်ကရူၢ်လၢ တဆဲးစုမုၢ််ကျၢၢ်လၢ တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအ တၢ်အၢၣ်လီၤ ဒ်သိးဒီးကခၠ့ၣ်တၢ်
သဘျ့သုးမုၢ်ဒိၣ်တဖၣ်, ကဟဲထီၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်စ့ၢ်ဧါန့ၣ်လီၤ." အူ စီၣ်ထ့, လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ် လၢကီၢ်ခိၣ်
၀ဲၤဒၢး, စံး၀ဲလီၤ. "နံၤလၢကဟဲ ပကမၤတၢ်က တဲၤကတီၤ ဒီးပကဂုာ်တဲတၢ်ဒီး ကရူၢ်လၢတဆဲးစုမုၢ်ကျၢၢ်တဖၣ်လီၤ."

တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အဆိကတၢၢ်တဘျီ လၢ NLD ထီၣ်ပၢတၢ်၀ံၤအလီၢ်ခံ, ဒီးခံဘျီတ ဘျီလၢ NCA တၢ်
ဆဲးလီၤ၀ံၤအလီၢ်ခံ, တဖၣ်တၢ်မၤအီၤလၢ န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ် ဖဲလါအီကူးကတၢၢ်လီၤ. ကရူၢ်သၢဖုလၢ ဒုးဒံးတၢ်ဆူၣ်ဆူၣ်ဒီး
ပဒိၣ် - တအါဒီကလုာ် တၢ်ထူၣ်ဖျဲးသုးမုၢ်ဒိၣ်, ကီၢ်ပယီၤဒီက လုာ် ဒံၣ်မိၣ်ကရ့ၣ်စံၣ်သိၣ်မှံၤသုးမုၢ် ဒီးရၢၢ်ခၢၣ်သုးမုၢ်
ဒိၣ်တဖၣ်, တဟဲထီၣ်အပူၤကွံာ်တၢ်မုာ်တၢ် ခုၣ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် မ့ၢ်လၢကီၢ်သုးမုၢ်ဒိၣ် ဃ့၀ဲလၢအ၀ဲသ့ၣ် ကဘၣ်ပာ်လီၤ
စုက၀ဲၤ တခီပၤအဃိလီၤ.

မဟိတနံၣ်, တၢ်ဒုးဆူၣ်ထီၣ်လၢ ကီၢ်သုးမုၢ်ဒိၣ်ဒီး ကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့သုးမုၢ်ဒိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ လၢကီၢ် ကလံၤစိးတပၤ, ဒီး
ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ်အပူၤ, ကလုာ်ဒူၣ်သိၣ်မှံၤကရူၢ် လၢအဒိးကိးလီၤအသးလၢ ကလံၤစိးသိၣ်မှံၤကရူၢ် - လၢအပာ်ဖှိၣ်
ထီၣ်အသးဒီးသုးလၢ KIA, TNLA, MNDAA ဒီး AA တဖၣ်, ထီၣ်ဒုး၀ဲတၢ်လီၢ်လၢအဘူးဒီး မူစဲၢ်၀့ၢ်န့ၣ်လီၤ.

အူခိၣ်မၠ့ၣ်ထိ, လၢအမ့ၢ်ကရူၢ်ဆဲးစုမုၢ်ကျၢၢ် NCA, ပအိၣ်ဒီကလုာ်တၢ်ထူၣ်ဖျဲးကရၢ ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤ ဒီးပှၤ ထီၣ်
UPDJC တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်, စံး၀ဲပှၤကဟဲထီၣ် တလါညါအံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် အိၣ်၀ဲ ၇၀၀ ဂၤဃၣ်ဃၣ်, ပှဲၤသိး ဒီးတၢ်အိၣ်
ဖှိၣ် လၢအပူၤကွံာ်လါအီကူး, ဒီးခဲအံၤတၢ်ဂုာ်လိာ်တဲသကိးတၢ်ဒီး ကရူၢ်လၢတဆဲးဒံး စုမုၢ်ကျၢၢ်တ ဖၣ် မ့ၢ်တၢ်ကပျဲ
အ၀ဲသ့ၣ်ဟဲထီၣ်ဒ် တၢ်ပာ်ပနီၣ်ခၢၣ်စးအသိးန့ၣ်ဧါ, အဂ့ၢ်လီၤ.