ကဘီယူၤစးထီၣ်ယူၤ လၢဘျံးကဘီယူၤသန့ ဒီးဘီကီး

...

ကဘီယူၤစးထီၣ်ယူၤ လၢဘျံးကဘီယူၤသန့ ဒီးဘီကီး

Myanmar Times, 26 Feb 2018

URL: https://www.mmtimes.com/news/direct-flights-begin-between-myeik-airport-and-bangkok.html
ကလံၤကျါတၢ်လဲၤခီပနံၣ် အိၣ်သူၣ်လီၤအသးလၢဘီကီး New Gen Airways စးထီၣ်ယူၤ၀ဲကဘီယူၤလိၤလိၤ လၢဘျံးကဘီယူၤ သန့ ဒီးဒီမုၢ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤသန့ လၢကၠီၣ်တဲၣ်၀့ၢ်ခိၣ်အဘၢၣ်စၢၤ လၢတၢ်မၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီး ကီၢ်ပူၤခီပနံၣ်မၤသကိးတၢ် ထိထဲၣ်တ့ၤခီပနံၣ်, အဂ့ၢ် New Gen Airways ခိၣ်နၢ်ဒိၣ်ထီတဂၤ စံးဘၣ် The Myanmar Times တၢ်ကစီၣ်လီၤ.

အူသၤဒူ, လၢအမ့ၢ် New Gen Airways’ ထံကီၢ်ပှၤပၢဆှၢတၢ်အ ခိၣ်စံး၀ဲ, ကဘီယူၤတၢ်ယူၤညီနုၢ် ကစးထီၣ်၀ဲဖဲမုၢ်ဖီဖးအနံၤလီၤ.

New Gen Airways ကဒုးယူၤ၀ဲကဘီယူၤ တနွံသၢဘျီ ကသူ၀ဲ ကဘီယူၤ Boeing 737-400s ကဘီယူၤအလဲအလဲၤဒီးအက့ၤကလၢာ်၀ဲ US$180 (K240,840), အူသၤဒူ စံး၀ဲလီၤ.

တၢ်နုာ်လီၤဟးထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ၀ဲၤကျိၤ စးထီၣ်ဆီလီၤပာ်လီၤ လံတၢ်ပီးတၢ်လီ ဒီိးတၢ်လိၣ်တၢ်လဲၤလၢအဂၤတဖၣ် ဒ်သိးကကဲ ဘျုးလၢထံဂုၤကီၢ်ဂၤပှၤလဲၤတၢ်ဖိအဂီၢ် လၢဘျံးကဘီယူၤသန့ န့ၣ်လီၤ.