Menu

၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ကမၤကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ

...

၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ကမၤကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ

Myanmar Business Today, 11 Dec 2018

URL: https://www.mmbiztoday.com/articles/yangon-regional-government-legalize-motorbikes-some-townships
၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဒုးကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ, အါဒၣ်တက့ၢ်လၢကီၢ် ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်လၢ ကမျၢၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲ လဲၤတတုၤဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ.

လၢ၀့ၢ်တကူၣ် တၢ်ြတီသိလ့ၣ်ယီၢ်အိၣ်လံလၢအနံၣ်လၢအဆံတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ်အါထီၣ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ် လၢအမၤက မၣ်တၢ်ြတီန့ၣ်လီၤ. အဃိသတးဒီး, ၀့ၢ်တကူၣ်၀့ၢ်တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီကမံးတံာ် ဒီး၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤပၢဆှၢတၢ်၀ဲၤ လီၢ် ထံၣ်လိာ်အသးဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲလါနိၣ်၀့ဘၢၣ် ဒ်သိးကမၢဆူၣ်မၤထွဲ တၢ်ဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ်အဂီၢ်လီၤ.

"ပတၢၣ်ပီၣ်သကိးဒီးပှၤတ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ ဒ်သိးကမၤကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ် ကဖိးသဲစးအဂီၢ်လီၤ. တၢ်၀ဲန့ၣ်၀ံၤ အလီၢ်ခံ, တၢ်ကတဲသကိးအီၤလၢ ကီၢ်ဒိၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ် ဒီး၀ံၤဒီးတၢ်ကမၤကဲအဖိးသဲစး အိၣ်ဒီးတၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ် လၢကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် န့ၣ်လီၤ." ဒီးက်ထၢၣ် မီၣ်အီၣ်, လၢအမ့ၢ် YRTA နဲၢ်ရွဲၣ်, စံးဘၣ် Myanmar Business Today န့ၣ်လီၤ.

လၢဟီၣ်က၀ီၤလၢတၢ်ချၢဒ်အမ့ၢ်, လဲၣ်သၣ်ယၣ်, အ့စ့ၣ်, ကလံၤ စိးအိၣ်ကလၣ်ပၣ်, ဒီးသၤက့ၤတၣ်ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်, တၢ်ြတီဘၣ် ဆၣ်ပှၤဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ်အိၣ်ဒံးလီၤ. အဃိသတးဒီး, တၢ်ကမၤကဲ တၢ်ဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ် အဖိးသဲစး လၢတၢ်လီၢ်တနီၤနီၤလီၤ. ဘၣ်ဆၣ် လ့ၣ်ယီၢ်အပၣ်အိၣ်သၢပၣ် တၢ်တပျဲအီၤဘၣ်.

"လၢတၢ်လီၢ်တနီၤနီၤ ပှၤကညီလိၣ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ် မ့ၢ်လၢကမျၢၢ် တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲသိလ့ၣ် လဲၤတတုၤအဃိလီၤ. အဃိဒီး, မ့ၢ် တၢ်ကီလၢ တၢ်မၢဆူၣ်မၤထွဲတၢ်သိၣ်တၢ်သီကဟံးအရ့ ဖဲတၢ်ကဲ ထီၣ်သးကဲထီၣ်အခါ မ့ၢ်လၢအ၀ဲသ့ၣ်ဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ်တဖိး သဲစးအဃိလီၤ. တၢ်မ့ၢ်ပျဲတၢ်ဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ် အိၣ်ဒီးတၢ်ပျဲအ လံာ်န့ၣ်ဒီး, တုၤနုၤတစု တၢ်ဟံးအရ့ဒ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီအသိး ကညီထီၣ်လီၤ." ဒီးက်ထၢၣ်မီၣ်အီၣ် စံးအါထီၣ်၀ဲလီၤ.

သနာ်က့, မ့ၢ်တၢ်ကီလၢပကစံး တၢ်ကပျဲတၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်အ ခါဖဲလဲၣ်, မ့ၢ်လၢတၢ်ကဘၣ်လဲၤခီဖျိဒံး တၢ်တ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ အ ကျဲတဖၣ် ဒ်အမ့ၢ်တၢ်ဘၣ်ဘှီက့ၤ တၢ်ြတီဒီးတၢ်သိၣ်တၢ်သီ တနီၤနီၤ, ဒီးတၢ်ကဘၣ်မၢဆူၣ်မၤထွဲ တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢအ သီတဖၣ် အဃိလီၤ.

အခဲအံၤလၢ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်, တၢ်လီၢ်လၢတၢ်ပျဲသူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစးမ့ၢ်, တီၣ်ကၠဲၣ်, သၤလ့ၤ, ကၠီၣ်တဲ, သိခွၣ်, ကယဲ, တိၤတ့, ကီးမူ, ဒလၣ်, စ့ၣ်ကၠံ-ကနီၤနိ, ကိကိကီး, လဲကူ, မီဘံ, တဲၣ်ကၠံ, ဒီးထဲတဘ့ၤကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်လီၤ.