ကဘီယူၤသန့လၢခၠီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကအိးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀

...

ကဘီယူၤသန့လၢခၠီကီၢ်စဲၣ် တၢ်ကအိးထီၣ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀

Myanmar Times, 27 Feb 2019

URL: https://www.mmtimes.com/news/airport-chin-state-open-september-2020.html
စဘူကဘီယူၤသန့လၢ ဖလဲကီၢ်ဆၣ်, ခၠီကီၢ်စဲၣ်, လၢအမ့ၢ်ကဘီယူၤသန့အဒိၣ်အဆိကတၢၢ်တဖျၢၣ် လၢကီၢ်စဲၣ်ပူၤ, တၢ်ကအိး ထီၣ်အီၤဖဲ
လါစဲးပထ့ဘၢၣ် ၂၀၂၀, အဂ့ၢ် အူယဲထိၣ်အီၣ်, လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်ခံဂၤတဂၤ လၢကလံၤကျါတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ ၀ဲၤကျိၤ, စံး၀ဲလီၤ. တၢ်တ့ထီၣ်
ကဘီယူၤသန့ လၢအလီၤလၢစ့ ၃၀ ဘ့ လယၢၢ်ကၠး, လၢတၢ်စးထီၣ်အီၤဖဲ ၂၀၁၆-၂၀၁၇, အခီၣ် ထံးတၢ်သ့ၣ်နံၤပာ်ပနီၣ် က၀ံၤ၀ဲဖဲ
၂၀၂၁-၂၂ လီၤ. သနာ်က့, ဖဲအပူၤ ကွံာ်တလါ, ထံကီၢ်ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် ဒီၢ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ်ဒီး ကီၢ်ခိၣ်အူ၀့မၠး နဲၣ်လီၤ၀ဲလၢတၢ်ကတ့၀ံၤအီၤဖဲ
၂၀၂၀ ဒီးကဘီယူၤသန့ ကစးထီၣ်အူတရံးဟူးဂဲၤဖဲ လါစဲးပထ့ဘၢၣ်လီၤ.

ဒ်သိးတၢ်ကမၤ၀ံၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်ပာ်ပနီၣ်အပူၤအဂီၢ်, တၢ်ကလိၣ်ဘၣ်အါထီၣ်စ့လီၤ. "အခဲအံၤ တၢ်ဟ့ၣ်ပှၤစ့ ဘးကၠဲးတနံၣ် ၅
ဘ့လယၢၢ်ကၠးလီၤ. တၢ်ကလိၣ်အါထီၣ်ဒံးစ့ ၁၀ ဘ့လယၢၢ်ကၠး လၢကမၤ၀ံၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ချုးဆၢချုးကတီၢ်အ ဂီၢ်လီၤ. ပကဘၣ်ဃ့စ့လၢ
ကိတိာ်လီၤ." အူယဲထိၣ်အီၣ် စံး၀ဲလီၤ.

တၢ်တ့ထီၣ်ကဘီယူၤသန့ ဘၣ်တၢ်မၤအီၤလၢဟီၣ်ခိၣ်လီၢ် ၁၂၈၉ အ့ခၢၣ်အပူၤ လၢဖလဲကီၢ်ဆၣ်လီၤ. ကဘီယူၤစံၣ်ကျဲအထီ တၢ် မုၢ်လၢ်၀ဲလၢကအိၣ်
၂၀၀၀ ပ့ၣ်ဃၣ်ဃၣ်လီၤ.

ကီၢ်ဆၣ်အိၣ်၀ဲခွံဘ့ၣ်လၢခၠီကီၢ်စဲၣ်အပူၤလီၤ. သနာ်က့, မ့ၢ်တၢ်ကီ လၢပှၤကညီကဟးထီၣ်ဟးလီၤ လၢကီၢ်စဲၣ်အပူၤ, မ့ၢ်လၢတၢ်လဲၤ တၢ်က့ၤကျဲလၢ
တၢ်ဒိးသန့ၤထီၣ်သးသ့ တၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤ တ အိၣ်အဃိလီၤ. အဒိ, ဖဲတၢ်စူၤခါအဆၢကတီၢ်, ကၢၢ်ရာ်ဒီးထံဒိၣ် အဃိ တညီလၢပှၤတနီၤနီၤအဂီၢ်
လၢကလဲၤတၢ်က့ၤတၢ်န့ၣ် ဘၣ်. ဖဲန့ၣ်အခါ, ပှၤလၢတၢ်လိၣ်အိၣ်လၢ ကဘၣ်လဲၤတၢ်က့ၤတၢ်လၢကီၢ်စဲၣ် တဘ့ၣ်ဒီးတဘ့ၣ် မ့တမ့ၢ် ဆူထံဂုၤကီၢ်ဂၤတဖၣ်,
ကဘၣ်ဃုအ၀ဲသ့ၣ်ကျဲ လၢကလဲၤဆူကလ့၀့ၢ် လၢစကဲကီၢ်ခီဒိၣ်, ဖဲကဘီယူၤ သန့အဘူးကတၢၢ် အိၣ်၀ဲအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.