ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် ပျဲတၢ်ပျဲလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ၁၁ ခါ, ဒ်သိးကဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၅,၆၀၀ ခါအဂီၢ်

...

ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် ပျဲတၢ်ပျဲလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ၁၁ ခါ, ဒ်သိးကဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၅,၆၀၀ ခါအဂီၢ်

The Global New Light of Myanmar, 30 May 2019

URL: http://www.globalnewlightofmyanmar.com/yric-permits-11-foreign-domestic-projects-to-create-over-5600-jobs/
ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢထံဂုၤ ကီၢ်ဂၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဃိးခါ, ဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢ ခါ, တၢ်တယာ်
ဝဲစ့မိၢ်ပှၢ်လီၤလၢ ၁၅.၈ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် ဒီး ၆.၂ ဘ့လယၢၢ်စ့ပယီၤကၠး စုာ်စုာ်, ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤ အီၤမဟါ တနံၤလီၤ.

တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၅,၆၀၀ ခါ, အဂ့ၢ် တၢ်ကစီၣ်တၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤ လၢဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်တၢ် ဘျၢလီၤ
စ့ကမံးတံာ်, စံးဝဲလီၤ.

ဖဲ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ (လါအီကူး-လါမးၡး) တၢ်သူစ့နံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဝ့ၢ်တကူၣ် ကီၢ်ဒိၣ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်
တိာ်ကျဲၤ ၃၉ ခါ, ဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ၉ ခါ, ဒ်သိးကဘျၢလီၤစ့လၢဝ့ၢ်တ ကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်, အိၣ်ဒီးစ့မိၢ်ပှၢ်လီၤလၢ ၅၆.၆ က ကွဲၢ်ဒီလၣ်
ဒီး ၂၃ ဘ့လလၢၢ် ကၠးစုာ်စုာ်, ဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၂၂,၄၈၁ ခါလီၤ.

စဲးဖီကဟၣ်ထုးထီၣ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤတၢ်မၤသနၢၣ် ထုးန့ၢ်ကီၢ်ချၢတၢ်ဘျၢလီၤစ့အအါကတၢၢ် လၢဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်, စးထီၣ်လၢပနံာ်တၢ် မၤလၢအထုးထီၣ်
ကသံၣ်ကသီ, သိလ့ၣ်, တၢ်ဒၢဖးဒိၣ်ဖၢနုာ်တၢ်ဖိတၢ်လံၤ, ဒီးတၢ်တံာ်တၢ်, တၢ်တ့တၢ်, ဒီးတၢ်ဘိၣ်တၢ် Cutting, Making, and Packing
(CMP) တၢ်ကူတၢ်သိးတဖၣ်လီၤ.

လၢကီၢ်ဒိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်အကျါ, ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် ထုးန့ၢ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ ၆၀ မျးကယၤ, ဒီးမါတလ့ကီၢ်ဒိၣ် ထုးန့ၢ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ ၃၀ မျးက ယၤလီၤ.

ကီၢ်ဒိၣ်ဒီးကီၢ်စဲၣ်အဂၤတဖၣ် မၤန့ၢ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ထဲလၢမျးကယၤလၢအစှၤ, အဂ့ၢ်နီၣ်ဂံၢ်နီၣ်ဒွး လၢဘၣ်တၢ်ထုးဖျါလၢ တၢ် ဘျၢလီၤစ့ဒီးတၢ်ကွၢ်ထွဲခီပနံၣ်
တၢ်မၤဝဲၤကျိၤ, စံးဝဲလီၤ.