မီတီၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤြတဲၤ ကအိးထီၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ

...

မီတီၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤြတဲၤ ကအိးထီၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ

Myanmar Business Today, 21 May 2019

URL: https://www.mmbiztoday.com/articles/maw-taung-trade-post-be-opened-thai-myanmar-border
တုၤမ့ၢ်တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤ လၢကီၢ်ပယီၤဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အဘၢၣ်စၢၤဝံၤတဘျီ, မီတီၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအြတဲၤကအိးထီၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အကျဲ
ဖဲကီၢ်ဆၢဝ့ၢ်မီတီၣ်, တနီသရံၣ်ကီၢ်ဆၣ်လီၤ. တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤြတဲၤအသီ ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်ကူၣ် လဲၤမၤကၤ လၢထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ.

အခဲအံၤထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် တၢၣ်ပီၣ်သကိးဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲတၢ်အိၣ် ဖှိၣ်လၢကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် ကီၢ်ဆၢတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤကမံးတံာ် သဃဲၤ,
ဒီးကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကမံးတံာ်သဃဲၤ ဃုာ်ဒီးခိၣ်နၢ်ပ တီၢ်ထီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်တဖၣ်လီၤ.

"မီတီၣ်ကီၢ်ဆၢတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအြတဲၤ အိၣ်ဘူးဒီးပရကၠူးဧးကံၤ ရံၤခဲၣ်ကီၢ်ရ့ၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်လီၤ. ကီၢ်ဆၢတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤြတဲၤ အိးထီၣ်ဖဲလါမ့ၤ
၂၀၁၃ ဒ်အမ့ၢ်တစိၢ်တလီၢ်တၢ်သမံသမိးြတဲၤ, ဒီး အခဲအံၤဟူးဂဲၤမၤတၢ် အိၣ်ဒီးပှၤမၤတၢ်ဖိ ၂၈ ဂၤလီၤ." အူအီၣ်ထူ, လၢအမ့ၢ် တၢ်ကူၣ်လဲၤ
မၤကၤကိတိာ်ခိၣ်ခံဂၤတဂၤ, စံးဝဲလီၤ.

ခီဖျိတစိၢ်တလီၢ်တၢ်သမံသမိးအလီၢ် ဖဲမီတီၣ်ကီၢ်ဆၢပနံာ်တၢ်ကၤ ြတဲၤ, ထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤန့ၢ်စ့ ၂.၅ ကကွဲၢ်ဒီလၣ်, ဖဲ ၂၀၁၅-၂၀၁၆
တၢ်သူစ့နံၣ်အတီၢ်ပူၤ, ဒီးန့ၢ်စ့ ၁၃ ကကွဲၢ်ဒီလၣ်, စးထီၣ်လါအီးထိဘၢၣ် ၂၀၁၈ တုၤလါမ့ၤ ၃ သီ, ၂၀၁၈ လီၤ.

လၢကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢဒီတတီၤ, တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤြတဲၤအိၣ်ဝဲ ၁၇ ခါ, ဒီးြတဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ ကၤတၢ်ဒီးထံကီၢ်အဘူးတဖၣ် ခဲ လၢာ်လီၤ.

လၢတၢ်ဂ့ၢ်လၢတၢ်ပာ်ဖျါလၢ တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤြတဲၤအိၣ်ဝဲအသိး, တၢ်ကၤတၢ်လၢခီဖျိကီၢ်ဆၢအတဲၤ ထီၣ်ဘးစ့ ၄.၈ ကကွဲၢ်ဒီ လၣ်ဖဲလါ မးၡး ၂၉,
၂၀၁၉ လၢတၢ်သူစ့နံၣ်တနံၣ်အံၤအဂီၢ်လီၤ. ဖဲဆၢကတီၢ်ဝဲ န့ၣ်အပူၤ, ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ချၢတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤ အလုၢ်ပှ့ၤခဲလၢာ်ပာ် ဖှိၣ်ထီၣ်ဘး ၁၇ ကကွဲၢ်ဘ့
လယၢၢ်ဒီလၣ်, တၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤလၢပီၣ် လဲၣ်အကျဲအလုၢ်ပှ့ၤထီၣ်ဘး ၁၂ က ကွဲၢ်ဘ့လယၢၢ်ဒီလၣ်, ဒီးမ့ၢ်ကီၢ်ပ ယီၤတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤလၢအါဒၣ်တက့ၢ်လီၤ.

ကီၢ်ပယီၤကျဲးစၢးဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ကီၢ်ဆၢတၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤ ခီဖျိမၤဂ့ၤထီၣ်ဝဲကီၢ်ဆၢဟီၣ်ကဝီၤတဖၣ်, မ့ၢ်ကျဲတဘိလၢကမၤဂ့ၤ ထီၣ်ခီကီၢ်ဆၢပနံာ်တၢ်ကၤ
ခီဖျိဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲကီၢ်ဆၢမုၢ်ကျိၤဝဲကွာ် ဟီၣ်ကဝီၤန့ၣ်လီၤ.

တၢ်စံးဝဲလၢအဂ့ၢ် လၢတၢ်ကဒုးအိၣ်ထီၣ်မုၢ် ကျိၤဝဲၤကွာ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢ ကပံးနံၣ်ထံ လၢကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်, မူၤစံၤ လၢခၠီကီၢ်စဲၣ်, ဒီးၡွ့ၤဟီၣ်လၢယိၤဒိၣ်ကီၢ်စဲၣ်တဖၣ်လီၤ.
တၢ်ကျဲး စၢးအိၣ်ဝဲလၢ တၢ်ကပာ်ပနီၣ်မူၤစံၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤကွာ်ဟီၣ်ကဝီၤ ဒ်အမ့ၢ်ဟီၣ်ကဝီၤလၢတၢ်ကဘၣ်မၤဆိအီၤလီၤ.