ကၠိဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ သုတတူၢ်လိာ်ကၠိဖိလၢကီၢ်ဆၣ်လၢအဂၤတဂ့ၤ

...

ကၠိဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ သုတတူၢ်လိာ်ကၠိဖိလၢကီၢ်ဆၣ်လၢအဂၤတဂ့ၤ

Myanmar Times, 27 May 2019

URL: https://www.mmtimes.com/news/schools-told-not-enrol-students-other-townships.html
ကၠိလၢဝ့ၢ်တကူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ သုတတူၢ်လိာ်ကၠိဖိလၢကီၢ်ဆၣ်အဂၤ ဖဲကၠိနံၣ်လၢကဟဲအကတီၢ်, အဂ့ၢ် အူ ကိၣ်လ့ဝ့,
လၢအမ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်, စံးဝဲလီၤ.

အဝဲဒၣ်စံးဝဲလၢ, တၢ်ကလုၢ်တမံၤဃီဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤ အပူၤကွံာ်တၢ်ဆဲးလီၤကၠိဖိမဟိတနံၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တပိာ်ထွဲအီၤဘၣ်, အ ဃိဒီး ဝဲၤ
ကျိၤကမၤဃံးထီၣ် တၢ်မၢဆူၣ်မၤထွဲတၢ်ဘျၢတနံၣ်အံၤလီၤ.

"ကၠိဖိမိၢ်ပၢ်အိၣ်ဝဲတနီၤ လၢအဲၣ်ဒိးဆဲးလီၤန့ၢ်ဘၣ်သးအဖိမံၤလၢ ကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ် အဃိဒီးအဝဲသ့ၣ်ဟ့ၣ်သရၣ်စ့ ဒ်သိးတၢ် ကတူၢ်လိာ်န့ၢ်
အဝဲသ့ၣ်အဖိအဂီၢ်လီၤ. မ့ၢ်လၢတၢ်ဝဲအံၤအဃိ တၢ်ဂ့ၢ်ကီအိၣ်ထီၣ်လီၤ. တၢ်နဲၣ်လီၤတၢ်ကလုၢ်ဝဲအံၤ အတၢ်မုၢ်လၢ် မ့ၢ်ဒ်သိးကဟးဆှဲး တၢ်ကဘျံး
ကဘျၣ်အဂီၢ်လီၤ." အူကိၣ်လ့ဝ့, စံးဝဲလီၤ.

ဝဲၤကျိၤကလဲၤသမံသမိး ကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ်လၢဝ့ၢ်တကူၣ် ဒီးမါတ လ့လီၤ.

ကိၣ်ဟ့လၣ်, ခံတီၤကၠိဖိအပၢ်တဂၤလၢဘဟါ, စံးဝဲ, "အဝဲသ့ၣ် မ့ၢ်တတူၢ်လိာ် ကၠိဖိလၢကီၢ်ဆၣ်အဂၤဒီး, ပအဲၣ်ဒိးသံကွၢ်အဝဲ သ့ၣ်, မ့ၢ်တၢ်
သိၣ်လိတမ့ၢ်တၢ်တမံၤဃီ လၢကၠိခဲလၢာ်န့ၣ်ဘၣ်ဧါ. မ့ၢ်ကၠိတဖၣ်အပူၤဖျဲးဧါ. ကၠိခဲလၢာ်မ့မ့ၢ်တၢ်ဒ်သိးသိးဒီး, မိၢ်ပၢ်တ ဖၣ်တလဲၤဆှၢအဝဲသ့ၣ်
အဖိလၢ ကၠိလၢကီၢ်ဆၣ်အဂၤဘၣ်. အဝဲ သ့ၣ်ကပာ်အဖိလၢအဝဲသ့ၣ်ကီၢ် ဆၣ်ဒၣ်ဝဲအပူၤလီၤ."

တၢ်ဆဲးလီၤကၠိဖိအမံၤလၢကီၢ်ဒီတဘ့ၣ် တၢ်ကမၤအီၤစးထီၣ်ခဲအံၤတုၤလၢမုၢ်ဖီဖးအနံၤလီၤ. ကၠိကစးထီၣ်ဖဲလါယူၤ ၃ သီလီၤ.

အူကိၣ်လ့ဝ့့စံးဝဲလၢ တၢ်ကမၤတၢ်သမံသမိး လၢတၢ်အိၣ်ဒီးတၢ်ဟ့ၣ်ပလီၢ် ဒီးဖဲကမ့ၢ်ဝဲလီၤ.

ဘၣ်ဆၣ်ပှၤတနီၤနီၤစံးဝဲ, ကကီလၢတၢ်ကထံၣ်န့ၢ်တၢ်ကဘျံးကဘျၣ် မ့ၢ်လၢမိၢ်ပၢ်တဖၣ် ဆီတလဲအဝဲသ့ၣ်ဟံၣ်ဒူၣ်စ ရီလၢကျဲကဘျံးကဘျၣ် ဒ်သိး
ကဆဲးလီၤန့ၢ်အဝဲသ့ၣ်အဖိမံၤ လၢကၠိမံၤဟူသၣ်ဖျါတဖၣ်အဂီၢ်လီၤ.