Search form

Number of results: 4115

 • news , 30 Nov 1999 (24 years ago )
 • "စု" အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံ(ပညာဒါန)ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲ လှိုင်သာယာမြို့နယ်၌ ကျင်းပ

  news The Myanmar Times, 31 Jan 2018 (6 years ago )
  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန်ရက်က ပြုလုပ်သည့် ]]စု}} အသက်မွေးဝမ်းကျောင်းသိပ္ပံ(ပညာဒါန)ကျောင်းဆောင်သစ်ဖွင့်ပွဲ အခမ်းအနားကို ယနေ့ နံနက်ပိုင်းက ရန်ကုန်တိုင်း ဒေသကြီး လှိုင်သာယာမြို့နယ် အမှတ်(၇)ရပ်ကွက် စိန်ပန်းမြိုင်လမ်းရှိ အဆိုပါကျောင်း၌ ကျင်းပသည်။ အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ် ပညာရေးကွန...
 • $1.9 Million Investment by DFID’s to Help Small Businesses in Myanmar

  news Myanmar Business Tod, 21 Nov 2018 (5 years ago )
  The UK’s Government Department for International Development (DFID) have made an investment of over $1.9 million in a new project they are calling “Shwe Lan”, they plan to transform lending to Micro, Small and Medium Size Enterprises (MSMEs) in Myanmar. The DaNa Facility, a DFID-funded program is...
 • $187M Road Planned on Myanmar’s West Coast for ‘Security’ and ‘Development’

  news The Irrawaddy, 28 Nov 2018 (5 years ago )
  PATHEIN—a coastal road stretching 274 kilometers (170 miles) from Rakhine State’s Thandwe to Gaw Yin Gyi Island in Irrawaddy Region’s Ngapudaw Township will be built at a cost of around 300 billion kyats ($187million), according to Irrawaddy Region Minister for Finance and Planning U Htay Win. At...
 • $2.4 Million Investment in Myanmar for Sustainable Rubber Production

  news Myanmar Business Today, 04 Dec 2018 (5 years ago )
  The DaNa Facility, a UK Government Department for International Development (DFID) funded programme, and the World Wide Fund for Nature (WWF), have announced a joint investment of over $2.4 million in an innovative project aimed to change global rubber production. The project, focused on supporti...
 • 'Smart' ID တၢ်တိာ်ကျဲၤနဲၣ်ကျဲ တၢ်စးထီၣ်မၤလၢ တၢ်မၤကွၢ်အလီၢ် ၄ တီၤ

  news Myanmar Times, 13 Jan 2017 (7 years ago )
  တၢ်တိာ်ကျဲၤနဲၣ်ကျဲလၢ တၢ်ကစးထီၣ်မၤအီၤဖဲ ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ခီတနီၤနီၤ, ကမ့ၢ်ခီၣ်ခါလၢခံတခါ လၢတၢ်ကထုးထီၣ်ဟ့ၣ်လီၤခိၣ်ဂီၤ လၢလီမ့ၣ်ကျဲ လၢခိၣ်ဂီၤစးခိအလီၢ်န့ၣ်လီၤ.ပဒိၣ်ပှၤဘၣ်မူ ဘၣ်ဒါစံး၀ဲလီၤ. အူမၠံၣ်ကၠဲၤ, လၢအမ့ၢ်ထိဘိနဲၢ်ရွၣ်လၢ ပှၤမၤတၢ်ဖိ, တၢ် နုာ်လီၤဟးထီၣ်ထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးပှၤနီၢ်ဂံၢ်စရီကိတိာ်, စံးဘၣ် The Myanma...
 • 'Today I would like to tell you my story'; Karenni refugee students use Heywire to connect with the Australian public

  news ABC Rural, 17 Sep 2014 (9 years ago )
  Kle Wah was seven-years-old when he walked from Myanmar to Thailand, seeking safety in a refugee camp. The trek took a month. His mother didn’t make it. She died in the forest. "Burmese soldier come and burn our house," he said. "If you don’t run they get killing our people." Short, load...
 • 'တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ်' မုၢ်လၢ်ဒုးကဲထီၣ် တၢ်ဒုးပျီ ဆူ လီၢ်အိၣ်ကဒု

  news Mizzima, 28 May 2016 (8 years ago )
  ဃိၣ်လိာ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်သ့ၣ်ပှၢ်ကရၢၢ် လၢကညီကီၢ်စဲၢ် ကီၢ်ပယီၤအပူၤ မုၢ်လၢ်၀ဲလၢကဒုးကဲထီၣ် အပူၤကွံာ်တၢ်ဒုးပျီ ဆူဒီကလုာ်သ့ၣ် ပှၢ်ကရၢၢ် ဖဲတၢ်တၢ်မံၤလာ်တဖၣ် ကဘၣ်တၢ်ဒီသဒၢအီၤန့ၣ်လီၤ. အ၀ဲအံၤမ့ၢ်တၢ်သးအိၣ်အတၢ်ပာ်ဖျါအသးလၢ ဟီၣ်က၀ီၤ ခိၣ်နၢ်, ကလုာ်ဒူၣ်သုးဖိ, ဒီးပှၤဂဲၤလိာ်တၢ်အဂၤ ၃၀၀ ဂၤ ပာ်ဖှိၣ်အသးဖဲ လါမ့ၤ ၂၃-၂၆ ဒ်...
 • 'ပဒိၣ်လၢတမၤကမၣ်တၢ်ဘၣ် တအိၣ်ဘၣ်' - ထံကီၢ်ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ်

  news Mizzima, 10 Aug 2018 (5 years ago )
  ထံကီၢ်ပှၤကူၣ်လိာ်တၢ် အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ် စံး၀ဲလၢပဒိၣ်လၢတမၤကမၣ်တၢ်ဘၣ် တအိၣ်ဘၣ်, တၢ်လၢအရ့ဒိၣ်မ့ၢ် တၢ် ကဘၣ်ဘှီဘၣ် တၢ်ကမၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. အ၀ဲဒၣ်ကတိၤတၢ်လၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အတၢ်တဲဒီးက မျၢၢ် ဖဲကၠီၣ်ကဲသ၀ီ, ပခိၣ်ခူၤကီၢ်ဆၣ်, မကွ့ကီၢ်ဒိၣ် ဖဲ လါအီကူး ၉ သီလီၤ. "ပဒိၣ်လၢအလၢပှဲၤ ဒီးတမၤကမၣ်တၢ်န့ၣ်တအိၣ် ဘၣ်. ပဒိၣ်လၢအပူၤဒ...
 • 'ပနံာ်တၢ်မၤလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်' အဒိ, တၢ်ကသူအီၤလၢ တၢ်သူၣ်ထီၣ်ထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်

  news Irrawaddy, 22 May 2018 (6 years ago )
  ကံၣ်မဲ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် - ကီၢ်ပယီၤ 'ပနံာ်တၢ်မၤလၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်' အဒိ, တၢ်မၤစးထီၣ်တခါလၢ တၢ်ကဆီၣ်ထွဲ တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ် ဒီး တၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီလၢအယံာ်အထၢ, စးထီၣ်အသးမဟိတနံၣ်, ဒီးလဲၤအသးဂ့ၤကစီဒီ, အဂ့ၢ် မုၢ်ကျိၤ၀ဲၤကွာ်ဖၠၣ်စိမိၤကၠိသ ရၣ်, ဒီးက်ထၢၣ် အီၣ်ထိသဲၣ် စံး၀ဲလီၤ. အ၀ဲဒၣ်စံး၀ဲလၢ ထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢ...