Search form

Number of results: 4115

 • ကီၢ်ပယီၤဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ ဒီကလုာ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဒီး တၢ်ဆၢကတီၢ်တၢ်ဆီတလဲ အဖီလ်စံၣ်

  news mizzima, 06 Jun 2019 (4 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ် ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါဝဲမဟါတနံၤ အတၢ်ထံၣ်စိဘၣ်ဃး တၢ်မၤလၢတၢ်ကဒီသဒၢ ထံကီၢ်ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဒီးတၢ်ဆၢက တီၢ်ဆီတလဲအဂ့ၢ်, ထုးထီၣ်ဝဲဖီလ်စံၣ်အသီခံခါလၢ ကနဲၣ်ကျဲကီၢ်ပယီၤတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်ဒီးတၢ်ဆၢကတီၢ်ဆီတ လဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤမိၢ်ပှၢ်, ဒ်ဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်က ရၢ အလံာ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤဘၣ်ဃး ခိၣ်ဃၢၤန့ဆၢၣ်စံးဝဲအသိးလီ...
 • ကရူၢ်ပတုာ်တၢ်ခး ထံၣ်လိာ်အသးဒ်သိးကတဲသကိးဘၣ်ဃး PPST ခါဆူညါ

  news Shan Harald Agency for News, 06 Jun 2019 (4 years ago )
  ကရူၢ်ဆဲး NCA တၢ်အၢၣ်လီၤအဖုတဆံအတၢ်ထံၣ်လိာ်အသး, တၢ်မုၢ်လၢ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်ကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃး မ့ၢ်အကဆဲး လဲၤမ့တမ့ၢ် ကမၤဖှၣ်ကွံာ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲ တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကရူၢ် Peace Process Steering Team (PPST) န့ၣ်လဲၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးလၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရၢအဖုတဆံ လၢအဆဲးကီၢ်ပ ယီၤထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်အၢၣ်လ...
 • Karen Groups Aim to Strengthen Customary Land Management System in KNU Areas

  news Karen News, 04 Jun 2019 (4 years ago )
  Hundreds of Karen representatives from 56 different groups gathered to strengthen Karen customary land management systems at a seminar held at Lay Wah, Karen State from May 29 to 30, 2019. The Kaw Customary Land Seminar was attended by 519 people including representatives from local community and...
 • KBZ Introduces Long-Term Construction Loan

  news Myanmar Business To, 04 Jun 2019 (4 years ago )
  KBZ Bank in collaboration with MYANMAR ART Construction & Development Co., Ltd and iMyanmarHouse.com, introduced a new product for individuals who want to build houses on their land, the new product offers 25-year home loan terms. “KBZ bank will provide long-term loans at as much as 70 percent of...
 • NSCN-K will not sign NCA – Official

  news Mizzima, 04 Jun 2019 (4 years ago )
  The National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (NSCN-K) is firm on not signing the Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) with the Myanmar Army (Tatmadaw) in spite of 'repeated aggression' by Naypidaw, News18 reported. According to NSCN-K, they want to continue their fight for ‘sovereignty’ o...
 • NCA စာချုပ်ကို လက်မှတ်ထိုးမည်မဟုတ်ဟု NSCN-K ပြော

  news Mizzima, 04 Jun 2019 (4 years ago )
  တနိုင်ငံလုံး ပစ်ခတ်တိုက်ခိုက်မှုရပ်စဲရေး သဘောတူစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးမည် မဟုတ်ကြောင်း မြန်မာ-အိန္ဒိယ နယ်စပ်တွင် အခြေစိုက်ထားသည့် နာဂအမျိုးသားဆိုရှယ်လစ်ကောင်စီ-ကပ္ပလန် (NSCN-K) အဖွဲ့ က ဧရာဝတီသို့ ပြောသည်။ NSCN-K မှ လူထုဆက်ဆံရေး အရာရှိ ဂျိုးဇက်လမ်ကန် က “လက်ရှိ NCA ဟာ ၁၉၄၇ ခုနှစ် မူလပင်လုံ စာခ...
 • ကညီကရူၢ် တိာ်ပာ်လၢကမၤဆူၣ်ထီၣ် လုၢ်လၢ်ထူသနူကျဲတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ် အကျိၤအ ကွာ် လၢကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢဟီၣ်ကဝီၤ

  news Karen News, 04 Jun 2019 (4 years ago )
  ကညီခၢၣ်စးအဂၤလၢအကယၤ လၢကညီကရူၢ် ၅၆ ကရူၢ်, အိၣ်ဖှိၣ်ရိဖှိၣ် ဒ်သိးကမၤဆူၣ်ထီၣ် လုၢ်လၢ်ထူသနူကျဲ တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤ ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ် အကျိၤအကွာ် ဖဲတၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ် သကိးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်မၤအီၤဖဲ လ့ဝါ, ကညီကီၢ်စဲၣ်, စးထီၣ်လါမ့ၤ ၂၉ တုၤလါယူၤ ၃၀ သီ, ၂၀၁၉ လီၤ. ကီၢ်လုၢ်လၢ်ထူသနူကျဲဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ် တၢ်ထံၣ်လိာ်တၢၣ် ပီ...
 • KBZ စ့တၢး ကဟ့ၣ်စ့ဒုးလိၢ် လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်အယံာ်အထၢအဂီၢ်

  news Myanmar Business Today, 04 Jun 2019 (4 years ago )
  KBZ Bank လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး MYANMAR ART Construction & Development Co., Ltd ခီပနံၣ်ဒီး iMyanmar House.com ခီပနံၣ်, ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဝဲ အတၢ်ဖိတၢ်လံၤအသီတခါ လၢပှၤလၢအဲၣ်ဒိးသူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်ဃီလၢအဝဲသ့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒၣ်ဝဲအပူၤအဂီၢ်, ဒီးတၢ် ဖိတၢ်လံၤအသီဝဲအံၤ ကဒုးလိၢ်စ့လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် ၂၅ နံၣ်အဂီၢ်လီၤ. "KBZ စ့တၢးကဟ့ၣ်ဒုးလိၢ...
 • NSCN-K တဆဲး NCA တၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ် - ခိၣ်နၢ်စံး

  news mizzima, 04 Jun 2019 (4 years ago )
  နၣ်ကၣ်ကီၢ် ဒီကလုာ်စိၤၡဲလ့ၣ်ကီၣ်ကးကရၢ National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (NSCN-K) ပာ်လီၤအသး ကျၢၤမုဆုလၢ တဆဲးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤ Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) ဒီးကီၢ်ပယီၤအ သုးမုၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ် န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်ဃုအ့ၣ်လိာ်အသးဒီးအီၤတလီၢ်လီၢ်, အဂ့ၢ် News18 တၢ်ကစီၣ်စံ...
 • Myanmar Workers to gain Mechanic Skills in Japan

  news The Global New Light of Myanmar, 03 Jun 2019 (4 years ago )
  Under the supervision of Myanmar-Japan SEDA, mechanics from Myanmar will be receiving internships in Japan. “We signed a MoU concerning sending Myanmar service workers to work at the care centers for the aged in Japan three months ago. Now, mechanics will be sent to Japan as soon as possible. We ...