Menu

Formulaire de recherche

Nombre de résultats: 76474

 • ၁၁ ထပ် အမြင့် ကြယ် ၄ ပွင့်အဆင့်ရှိ ဟိုတယ် လွိုင်ကော်တွင် တည်ဆောက်နေ

  news Kantarawaddy Times, 31 Jul 2018 (il y a 4 ans )
  ကယားပြည်နယ်၊ လွိုင်ကော်မြို့နယ်၊ မိုင်းလုံးရပ်ကွက်တွင် 4 Star အဆင့်ရှိ အဆင့်မြင့်ဟိုတယ် တည်ဆောက်နေကြောင်း ကယားပြည်နယ် ဟိုတယ်နှင့်ခရီးသွား ညွှန်ကြားမှုဦးစီးဌာန၏ လက်ထောက်ညွှန်ကြားရေးမှူး ဦးလင်းဇော်ထွဋ်က ပြောသည်။ ̏ အဆင့်က ကြယ်လေးလုံးအဆင့်ထိရှိတဲ့ ဟိုတယ်ဆောက် မယ်ပြောပါတယ်၊ ဒါပေမယ့် သူတို့ဆောက်ပြီးမှ ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်၀့ၢ်တၢ်ဆီလီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအသီ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤခွဲးယာ် ၉၀၀,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်

  news ၀့ၢ်တကူၣ်၀့ၢ်တၢ်ဆီလီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအသီ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤခွဲးယာ် ၉၀၀,၀၀၀ ဃၣ်ဃၣ်, 17 Sep 2018 (il y a 4 ans )
  တၢ်လီၢ်လၢတၢ်တိာ်ပာ်၀ဲလၢ တၢ်ကတ့ထီၣ်၀့ၢ်တကူၣ်၀့ၢ်သီတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ ကဟံးန့ၢ်၀ဲတၢ်လီၢ် ၁၆၈,၀၀၀ အ့ခၢၣ်, ဒီးတၢ်လီၢ် ၂၀,၀၀၀ အ့ခၢၣ်တၢ်ကသူအီၤလၢတၢ်မၤအဆိကတၢၢ်တပတီၢ်အဂီၢ်, ဒီးခီဖျိတၢ်အံၤ တၢ်မုၢ်လၢ် ၀ဲလၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤခွဲးယာ် ၉၀၀,၀၀၀, အဂ့ၢ် Socio-Economic Mater Plan of New Yangon Development Company စံး၀ဲလီၤ. ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး သဆၣ်ထီၣ်တၢ်ကဆီၣ်ထွဲအါထီၣ် ကၠိဖိမဲာ်တထံၣ်တၢ်

  news Frontier Myanmar, 13 Sep 2017 (il y a 5 ans )
  ၀့ၢ်တကူၣ် - လီၢ်က၀ီၤဘျီၣ်ဒိၣ်ခၢၣ်စး အူယဲၤၡ့ (NLD, Mayangone – 1), သဆၣ်ထီၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ်လၢ ကဆဲးဆီၣ်ထွဲကျိၣ်စ့ တၢ်မၤစၢၤလၢကၠိဖိလၢ ကၠိလၢမဲာ်တထံၣ်တၢ်အဂီၢ် လၢအ၀ဲဒၣ်တၢ်ဖး လီၢ်က၀ီၤအပူၤ, စံး၀ဲလၢတၢ်ဆီၣ်ထွဲ မၤစၢၤလၢပှၤသးစၢ် လၢက့ၢ်ဂီၤတလၢပှဲၤအဂီၢ်, တအိၣ်ဘၣ်အဂ့ၢ်လီၤ. ကၠိအခဲအံၤ, ကၠိဖိမဲာ်တထံၣ်တၢ်အိၣ်၀ဲ ၁၅၂ ဂၤဒီ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ဖၠၣ်ဆိမိၤ တူၢ်လိာ်ကၠိဖိဆှၢထီၣ်လံာ်အတၢ်မၤ လၢလီယဲၤသန့အကျဲ

  news Myanmar Times, 23 Apr 2018 (il y a 4 ans )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ဖၠၣ်ဆိမိၤ ဘၣ်ဃးလီၢ်ယံၤတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့အကျဲ, စံး၀ဲလၢကၠိဖိတဖၣ်ဆှၢထီၣ်အ၀ဲသ့ၣ်လံာ်အတၢ်မၤလၢလီယဲၤသ န့အကျဲသ့၀ဲ, စးထီၣ်လါအ့ြဖ့ၣ်အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တနွံ, တၢ်မၤကျဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီလၢတၢ်မၤထွဲအီၤ စးထီၣ်လၢတၢ် ရဲၣ်ကျဲၤပာ်အီၤလၢအပူၤကွံာ်တဘျုးနံၣ်လံၤလံၤလီၤ. တၢ်ဆှၢလံာ်အတၢ်မၤလၢလီယဲၤသန့အကျဲ ဖျါလၢတၢ်တိာ်ပာ်လ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ပဒိၣ်အိးထီၣ် တၢ်စုလီၢ်ခီၣ်ခိၣ်၀ဲၤလီၢ်

  news Myanmar Times, 26 Feb 2019 (il y a 4 ans )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ်အိးထီၣ် ၀့ၢ်တကူၣ်၀့ၢ်တၢ်ကွၢ်တၢ်အလီၢ် Yangon City Gallery ဒ်သိးကမၤစၢၤကမျၢၢ် ဃုသ့ၣ်ညါသံကွၢ် တၢ်ကညီ ဘၣ်ဃး ဟံၣ်ဃီလၢပဒိၣ်တ့၀ဲ အလုၢ်အပှ့ၤဒီးအိၣ်သူလီၤသးအလီၢ်အဂ့ၢ်, ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ် ကိတိာ်ခိၣ်ကျၢၢ် အူဖၠိမ့သ့ စံး၀ဲလီၤ. "တၢ်၀ဲအံၤကမၤစၢၤကမျၢၢ် လၢကမၤလၢပှဲၤအ၀ဲသ့ၣ်တၢ်မံမီၢ် လၢ ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဒိၣ် တၢ်ကမၤ၀ံၤအီၤဖဲတနံၣ်အံၤ

  news The Nation, 05 Dec 2016 (il y a 6 ans )
  တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဖးဒိၣ်လၢ ကီၢ်ပယီၤတၢ်ကူၣ်လဲၤမၤကၤ၀့ၢ်ခိၣ်, ၀့ၢ်တကူၣ်အဂီၢ်, တၢ်ကမၤ၀ံၤဒီးတၢ်ကပာ်ဖျါထီၣ် အီၤ ဖဲတနံၣ်အံၤ ကတၢၢ်, အဂ့ၢ် ဖၠိမ့သ့, လၢအမ့ၢ်၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီ ကိတိၤခိၣ်ကျၢၢ်, စံး၀ဲလီၤ. ဖၠိမ့သ့စံး၀ဲ, ဖဲကီၢ်ခိၣ်ခံမၠံၣ်စွ့ၤထံၣ်လိာ်အသးဒီး ကီၢ်ပယီၤပှၤမၤပနံာ်တၢ်ကၤဖိ ဖဲမဟါတနွံတီၢ်ပူၤ, တၢ်မၤလၢတၢ်ရဲၣ် တ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်စးထီၣ် ဘးစ်ကါတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤ အကျိၤအကွာ်အသီ

  news The Irrawaddy, 16 Jan 2017 (il y a 6 ans )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ဘးစ်ကါတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအကျိၤအကွာ်အသီ Yangon Bus Service (YBS) ကဟံးန့ၢ်အလီၢ် လၢအပူၤကွံာ်ဘးစ် ကါတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအကျိၤအကွာ်လီၢ်လံၤ - လၢအမ့ၢ် ၀့ၢ်တကူၣ်တၢ်ကွၢ်ထွဲမီထိၣ်ကါကမံးတံာ် လၢဘၣ်တၢ်ကိးစ့ၢ်ကီးလၢ မးထး သး, လၢဘးစ်ကါစံၣ်ကျိၤအိၣ်၀ဲ ၆၉ ကျိၤလီၤ. ကီၢ်ခီပဒိၣ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲမဟါတနွံလၢ ကမျၢၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤအကျ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ကွီၢ်ဘျီၣ် 'တအိၣ်ကတီၤသး' လၢကဟ့ၣ်တၢ်တီတၢ်ြတၢ်, တၢ်ပာ်ဖျါစံး

  news Frontier Myanmar, 03 Oct 2017 (il y a 5 ans )
  ၀့ၢ်တကူၣ် - တၢ်ပာ်ဖျါအသီလၢအဟဲထီၣ် စံၣ်ညီၣ်ဃၣ်၀ဲကီၢ်ပယီၤတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပီတ့အကျိၤအကွာ်, တဲဖျါ၀ဲလၢအဂ့ၢ်လီၤတံၢ်လီၤ ဆဲးလၢ စံၣ်ညီၣ်ကွီၢ်တဖၣ်မံကမၣ်အသးဖဲကနၣ် တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အုၣ်သးအခါ, ပှၤတူၢ်ကွီၢ်ဘၣ်တၢ်မၤ ဆူၣ်အီၤလၢကအၢၣ်လီၤအတၢ် ကမၣ် ဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အါဒၣ်တက့ၢ်လဲၤဆူတၢ်စံၣ်ညီၣ်ပတီၢ် တချုးလၢပှၤလၢတၢ်ပာ်ကမၣ်အီၤ တၢ်ကျဲၤန့ၢ်လၢအဂီ...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ကမၤကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ

  news Myanmar Business Today, 11 Dec 2018 (il y a 4 ans )
  ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ်ပဒိၣ် ရဲၣ်ကျဲၤ၀ဲလၢကဒုးကဲထီၣ်တၢ်သူသိလ့ၣ်ယီၢ်လၢအဖိးသဲစး လၢကီၢ်ဆၣ်တနီၤနီၤ, အါဒၣ်တက့ၢ်လၢကီၢ် ဆၣ်ဟီၣ်က၀ီၤတဖၣ်လၢ ကမျၢၢ်တၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကျဲ လဲၤတတုၤဘၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လီၤ. လၢ၀့ၢ်တကူၣ် တၢ်ြတီသိလ့ၣ်ယီၢ်အိၣ်လံလၢအနံၣ်လၢအဆံတဖၣ်ဘၣ်ဆၣ်, ပှၤဒိးသိလ့ၣ်ယီၢ်အါထီၣ်လၢ၀့ၢ်တကူၣ် လၢအမၤက မၣ်တၢ်ြတီန့ၣ်လီၤ. အဃိသတးဒီး,...
 • ၀့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ခီဒိၣ် ကအိၣ်ဒီးလီမ့ၣ်အူဂံၢ်ဘါအလၢအပှဲၤဖဲ ၂၀၂၀-၂၁ တၢ်သူစ့နံၣ်, ကိတိာ်ခိၣ်စံး

  news Eleven Myanmar, 04 Feb 2019 (il y a 4 ans )
  ကီၢ်ခီဒိၣ်ပဒိၣ် အိၣ်ဒီးတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကဟ့ၣ်လီမ့ၣ်အူဂံၢ်ဘါအလၢအ ပှဲၤလၢကီၢ်ခီဒိၣ်ပူၤ ဖဲ ၂၀၂၀-၂၁ တၢ်သူစ့နံၣ်, အဂ့ၢ်၀့ခဲၣ်, လၢအမ့ၢ် ကီၢ်စၢ ဖှိၣ်ကိတိာ်ခိၣ်ဘၣ်ဃး လီမ့ၣ်အူဒီးတၢ်ဂံၢ်ဘါကိတိာ်, စံး၀ဲဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ် လၢတၢ်မၤအီၤဖဲ ၀့ၢ်တကူၣ်တၢ်ဟ့ၣ်လီမ့ၣ် အူခီပရ့ၡၢၣ်၀ဲၤဒၢး, လါဖ့ၤဖီအါရံၤ ၂ သီလီၤ. ကိတိာ်ခိၣ်စံ...