Menu

Search form

Number of results: 4115

 • ကီၢ်အမဲရကၣ်ကဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ ၂၅ ကကွဲၢ်ဒီလၣ်ဆူကီၢ်ပယီၤ

  news Mizzima News, 18 Nov 2013 (9 years ago )
  လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၈ သီအနံၤ, ဝ့ၢ်တကူၣ်ပူၤတၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ခီဖျိအမဲရကၣ်မီၢ်သီအံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢကီၢ်အမဲရ ကၣ်ပဒိၣ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢကဟ့ၣ်မၤစၢၤစ့ ၂၅ ကကွဲၢ်ဒီလၣ်ဆူကီၢ်ပယီၤဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤဂ့ၢ်ဝီဘၣ်ထွဲအတၢ်အိၣ်သးလၢပှၤ လီၢ်အိၣ်ကမှံအပှၤတဝၢအိၣ်ဆိးဝဲဖဲရခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်,ကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးဟီၣ်ကဝီၤအပူၤ...
 • ကီၢ်ပယီၤပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၆၉ ဂၤ

  news BBC News, 15 Nov 2013 (9 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤခိၣ်နၢ်တဖၣ်စံးဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်ပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဃိာ်ဖိ ၆၉ ဂၤအကျါပၣ်ဃုာ်ဝဲဒၣ်ဒီးအပူၤကွံာ်ထံကီၢ်ခိၣ်နၢ်အဖိအလံၤ သ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဃိာ်ဖိတဖၣ်အံၤဘၣ်တၢ်မၤအီၤဒ်ကီၢ်ခိၣ်သ့စ့ၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤလၢကပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဃိာ်ဖိသ့ၣ်တ ဖၣ်ဖဲနံၣ်ကတၢၢ်အံၤအိၣ်ပာ်ဝဲအသိးန့ၣ်လီၤ. ပှၤဃိာ်ဖိသ့ၣ်တဖၣ်အံၤတၢ...
 • 2nd-round Myanmar gov't-ethnic armed groups ceasefire talks put off: report

  news Mizzima News, 02 Dec 2013 (9 years ago )
  The second round of nationwide ceasefire talks between Myanmar government and 17 ethnic armed groups scheduled for late this month has been put off until next month, the Kayin National Union (KNU) was quoted by local 7-Day Daily as saying on Monday. The second round of talks between the governme...
 • ကီၢ်ပယီၤပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၄၁ ဂၤ

  news Voice of America, 11 Dec 2013 (9 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိ ၄၁ ဂၤဒ်အမ့ၢ်ခီၣ်ခါဆူညါတပတီၢ်လၢတၢ်မၤလၢပှဲၤထီၣ်ဝဲကီၢ် ခိၣ်သ့စ့ၣ်အတၢ်အၢၣ်လီၤလၢကပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်ဝဲထံရူၢ်ကီၢ်သဲးဃိာ်ဖိဖဲနံၣ်ကတၢၢ်အံၤန့ၣ်လီၤ. ခိၣ်နၢ်တဖၣ်စံးဝဲလၢပှၤလၢတၢ်ပျၢ်ဟးထီၣ်ကွံာ်အီၤဖဲမုၢ်ပျဲာ်အနံၤတဖၣ်အါဒၣ်တက့ၢ်မ့ၢ်ဝဲပှၤဟူးဂဲၤတၢ်ဖိလၢတၢ် ဟ့ၣ်အီၤတၢ်ကမၣ်ဒ်တ...
 • Japan to give more aids during Myanmar-Japan Summit

  news Eleven Newsmedia, 15 Dec 2013 (9 years ago )
  President Thein Sein and Japanese Prime Minister Shinzo Abe will hold Myanmar-Japan Summit today in Tokyo, where Japan is expected to give more loans to Myanmar. The loan is seen by some observers as an attempt to counterbalance China's influence on Myanmar and support Japanese investors as well....
 • 120 homes destroyed in Mae La refugee camp fire

  news Reliefweb, 27 Dec 2013 (9 years ago )
  About 120 homes were destroyed and two people were injured on Friday in a blaze that devastated the Mae La refugee camp, about 60km north of Mae Sot on the Thai side of the border with Burma. Naw Day Day Poe, secretary of the refugee camp, said the fire broke out in the camp’s Zone C-3 around 2pm...
 • Framework for ceasefire talks ‘80 percent in place’, says observer

  news Democratic Voice of Burma, 30 Dec 2013 (9 years ago )
  The Burmese government has reached what one observer said was an 80 percent consensus with the ethnic groups on a framework to implement a nationwide ceasefire agreement. The news comes after a meeting in Chiang Mai, Thailand, on Sunday between the Internal Peace Making Work Committee (IPMWC) and...
 • မြန်မာမှနိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ထိမ်းသိမ်းခံရသူ ၆၉ ဦးလွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းကြေငြာခြင်း

  news BBC News, 15 Nov 2013 (9 years ago )
  မြန်မာအရာရှိများမှယခင်နိုင်ငံ့ခေါင်းဆောင်၏မြေးများအပါအဝင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ထိမ်းသိမ်းခံရသူ ၆၉ ဦးကိုလွှတ်ပေးလိုက်ပြီဖြစ်ကြောင်းပြောဆိုလိုက်သည်။ သမ္မတဦးသိန်းစိန်၏ယခုနှစ်ကုန်တွင်နိုင်ငံရေးလှုပ်ရှားမှုကြောင့်ထိမ်းသိမ်းခံရသူများအားလုံးကိုလွှတ်ပေးမည်ဟုသောကတိစကား၏တစိတ်တပိုင်းအရလွှတ်ပေးခဲ့ခြင်းဖ...
 • မ့ၣ်အူမၤဟးဂီၤကွံာ်ဟံၣ် ၁၂၀ ဖျၢၣ်ဖဲမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤပူၤ

  news Reliefweb, 27 Dec 2013 (9 years ago )
  မ့ၣ်အူအီၣ်တၢ်ဖဲမဲၢ်လးဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤဖဲမုၢ်ဖီဖးအနံၤအံၤမၤဟးဂီၤကွံာ်ဝဲဟံၣ် ၁၂၀ ဖျၢၣ်ဃၣ်ဃၣ်ဒီးပှၤဘၣ်ဒိဝဲ ၂ ဂၤန့ၣ်လီၤ. နီၢ်ဒ့ဒ့ဖိလၢအမ့ၢ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဒဲကဝီၤနဲၢ်ရွဲၢ်စံးဝဲလၢမ့ၣ်အူစးထီၣ်အီၣ်တၢ်ဖဲကဝီၤဒိၣ်ဖဲဟါလီၤခီ ၂ နၣ်ရံၣ် ဒီးမၤဟးဂီၤကွံာ်ဝဲဟံၣ် ၁၂၀ ဖျၢၣ်န့ၣ်လီၤ. ပှၤဒဲကဝီၤဖိသ့ၣ်တဖၣ်ဃိလီၤကွံာ်ဝဲဟံၣ်လၢအဂၤ ၄၀ ဖျၢ...
 • Japan pledges $96m development aid for Burma’s ethnic states

  news Democratic Voice of Burma, 08 Jan 2014 (9 years ago )
  Japan has pledged 10 billion yen (US$96 million) to develop infrastructure in the conflict-torn ethnic regions of Burma. At a press conference on Monday in Rangoon, Japanese Ambassador Mikio Numata said Tokyo plans for the development aid package to be used over the next five years to improve liv...