ရခိုင်ပြည်နယ်/ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်တပ်မတော်-မြန်မာ့တပ်မတော် တိုက်ပွဲများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေရသူများကို တုံ့ပြန်ကူညီခြင်း

Télécharger  (PDF, 14.71 MB)
Type de document: Rapports
Type de document:
Date de publication: 30 September 2021 (2 years ago)
Créé: 30 September 2021 (2 years ago)
Téléchargements: 1,311

ရခိုင်ပြည်နယ်/ မြန်မာနိုင်ငံ ရခိုင်တပ်မတော်-မြန်မာ့တပ်မတော် တိုက်ပွဲများနှင့်ဆက်နွယ်သည့် နေရပ်စွန့်ခွာ ရွှေ့ပြောင်းနေရသူများကို တုံ့ပြန်ကူညီခြင်း

Type de document: Rapports
Langue(s):
UNHCR response in Rakhine State to the Shelter, NFI, and Protection Needs of internally displaced persons throughout Rakhine State.

Sectors

  •  Emergency Shelter and NFI
Télécharger  (PDF, 14.71 MB)