Search form

Number of results: 4115

 • မိၣ်ကီၢ်စဲၣ် ကစးထီၣ်တၢ်တိာ်ကျဲၤ လၢအဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ပနံၤတၢ်ဖံးတၢ်မၤလၢကီၢ်ဆၣ် ၄ ဘ့ၣ်

  news Mon News Agency, 21 Oct 2016 (7 years ago )
  မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပဒိၣ် ကစးထီၣ်မၤတၢ်တိာ်ကျဲၤလၢ အဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါ ဟီၣ်က၀ီၤပူၤပနံၤတၢ်ကၤတၢ်မၤ ဖဲ ၂၀၁၇-၂၀၁၈ ပဒိၣ်တၢ်သူစ့ နံၣ်အတီၢ်ပူၤ ဖဲကၠဲၣ်ထိၣ်, မူၣ်ဒိၤ, ခၠီစိၤ ဒီး မီၣ်လ်မၠဲၣ် ကီၢ်ဆၣ်တဖၣ်, အဂ့ၢ် မိၣ်ကီၢ်စဲၣ်တၢ်ပၢဆှၢ ဟိၣ်ထဲလ် ဒီးတမှံၤတၢ်ဟဲဟးက သုၣ်၀ဲၤကျိၤစံး၀ဲလီၤ. တၢ်ပၢဆှၢဟိၣ်ထဲလ်ဒီး တမှံၤတၢ်ဟးကသုၣ်ကိတိၤ...
 • တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ တၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ် ဖိသၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချတၢ်ကွၢ်ထွဲ, တၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ ဒီးတၢ်ဒီသဒၢ

  news Myanmar Times, 27 Oct 2016 (7 years ago )
  ကီၢ်စၢဖှိၣ်ပဒိၣ်ပာ်လီၤတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢ ကမၤစၢၤဖိသၣ်လၢကအိၣ်မူအိၣ်ဂဲၤဒီး ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်, တၢ်ရဲၣ် တၢ်ကျဲၤဒီး ကျိၣ် စ့ဂ့ၢ်၀ီကိတိၤ ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်ဒီၢ်၀ၤ၀ၤမီၣ် စံးဘၣ် Myanmar Times တၢ်ကစီၣ်, မဟါတနံၤလီၤ. ဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤ ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢန့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ် လါအီးထိဘၢၣ် ၂၁ သီ, တၢ်တတၢၣ်ပီၣ်ဒံးအီၤလၢ အဂ...
 • တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင် အဖွဲ့အစည်းအားလုံးအား တူညီသော ဥပဒေများဖြင့်သာ အုပ်ချုပ်သင့်

  news Burma News International, 22 Nov 2016 (7 years ago )
  မြန်မာတပ်မတော်အပါအဝင် တိုင်းရင်းသားလက်နက်ကိုင်အဖွဲ့များအားလုံးအား တူညီသောဥပဒေများဖြင့် မအုပ်ချုပ် သရွေ့ ပြည်တွင်းစစ် ရပ်တန့်လိမ့်မည်မဟုတ်ကြောင်း ဥပဒေရေးရာအကူအညီပေးရေးကွန်ရက်က ပြောကြားခဲ့သည်။ ဥပဒေရေးရာအကူအညီပေးရေးကွန်ရက်သည် ဥပရေးရာကျွမ်းကျင် အတတ်ပညာရှင်များဖြင့် ဖွဲ့စည်းထားသည့် ဘက် မလိုက် အဖွဲ့အ...
 • ၂၀၁၇ခုနှစ်တွင် ကရင်ပြည်နယ်၌ လေ့ကျင့်ရေးဆေးရုံ ဖွင့်လှစ်မည်

  news Karen News, 22 Nov 2016 (7 years ago )
  ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး လက်အောက်ရှိ ကျန်းမာရေးဝန်ဆောင်မှု ပံ့ပိုးပေးသော ကရင်ပြည်နယ်ကျန်းမာရေးနှင့် လူမှုဖူလုံရေးဌာနသည် ကော့ကရိတ်မြို့အနီးတွင် ဆေးပညာပို့ချရေးဆေးရုံတစ်ရုံ ဖွင့်လှစ်ရန် စီစဉ်နေပြီး ၂၀၁၇ ဇန်န ဝါရီလတွင် စတင်လုပ်ကိုင်မည်ဖြစ်သည်။ တောနော(ဒေါန)ဟုခေါ်ဆိုသည့် သင်ကြားပို့ချရေးဆေးရုံကို ဇ...
 • JICA စီမံကိန်း သုံးခုအတွက် ဂျပန်ငွေကြေး အကူအညီပေးမည်

  news Myanmar Times, 22 Nov 2016 (7 years ago )
  မကြာသေးမီက ကြေငြာခဲ့သည့် ဂျပန်ငွေကြေးအကူအညီ ယူအက်စ်ဒေါ်လာ(၇.၇)ဘီလီယံ၏ တစိတ်တပိုင်းအဖြစ် အကူအညီပေးမည့် စီမံကိန်းသုံးခုကို ယခုအခါစတင်နေပြီ ဟု Japanese International Cooperation Institute (JICA) ပြောကြားချက်အရသိရှိရသည်။ ယခုနှစ် အစောပိုင်းတွင် ဂျပန်ဝန်ကြီးချုပ်ရှင်ဇိုအာဘေးမှ မြန်မာနိုင်ငံတွင် အမျ...
 • ကီၢ်ပယီၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲကသံၣ်သရၣ်မုၣ် မၤန့ၢ်ပှၤဂ့ၢ်၀ီတၢ်မၤဂ့ၤခိၣ်ဖး လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤတၢ်ဆါဟံၣ်အဂီၢ်

  news The Irrawaddy, 17 Nov 2016 (7 years ago )
  ဖဲစ့သံၣ်ယၣ်မီၣ် ထံၣ်ဘၣ်ဒီသကိးပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲ အတၢ်တူၢ်ဘၣ်, ဖဲအ၀ဲသ့ၣ်ဃ့ၢ်ထီၣ် ကီၢ်ပယီၤတၢ်ဆီၣ်လီၤမၤဃၣ် ဒံၣ်မိၣ်က ရ့ၣ် စံၣ်အတၢ်ပူထီၣ် ဖဲ ၁၉၈၀ နံၣ်တီၢ်ပူၤ ဒီးဃုလီၢ်အိၣ်ကဒုလၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ပူၤအခါ, အ၀ဲဒၣ်သ့ၣ်ညါ၀ဲလၢ အ၀ဲဒၣ်ကဘၣ်မၤ တၢ်တ မံၤအဂ့ၢ်န့ၣ်လီၤ. ဒီးကထၢၣ်စ့သံၣ်ယၣ်, ဒ်ပှၤအါဂၤသ့ၣ်ညါအီၤအသိး, ပာ်လီၤသးလၢကဃ...
 • ကညီတၢ်သိၣ်လိတၢ်ဆါဟံၣ် ကအိးထီၣ်ဖဲ ၂၀၁၇

  news Karen News, 22 Nov 2016 (7 years ago )
  ကညီတၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ၀ဲၤကျိၤ လၢအမ့ၢ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်အိၣ်ဆူၣ်အိၣ်ချ့ တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤ လၢကညီဒီကလုာ် စၢဖှိၣ်ကရၢအတၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအဖီလာ် အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအိၣ်လၢ ကအိးထီၣ်တၢ်သိၣ်လိတၢ်ဆါဟံၣ် ဖဲကီးကရ့း, ၂၀၁၇ လါယ နူၤအါရံၤအတီၢ်ပူၤလီၤ. တၢ်သိၣ်လိတၢ်ဆါဟံၣ် လၢတၢ်ကိးအီၤလၢ တီနီၢ် တၢ်ရဲၣ်ကျဲၤပာ်လၢကအိးထ...
 • တၢ်ဘုၣ်ကွဲ တၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤကမံးတံာ် တၢ်ဒုးအိၣ်ထီၣ်

  news Myanmar Times, 07 Dec 2016 (6 years ago )
  မ့ၢ်လၢတၢ်ဖုးဘၣ်သးလၢ ၅၀ မျးကယၤတၢ်လီၤစှၤ လၢတၢ်ဆှၢကွဲစီဆူကီၢ်ချၢ, ဒီးတၢ်သူၣ်ဆူၣ်သးဂဲၤလၢ တၢ်ကမၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်ရ့ လိာ်လၢ ပှၤလၢ အဘုၣ်ကွဲဒီး ဟီၣ်ခိၣ်ကစၢ်အဘၢၣ်စၢၤအဃိဒီး, တၢ်သူၣ်တၢ်ဖျးကိတိၤ ကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်ဘုၣ်ကွဲပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤတၢ် ကမံးတံာ် လၢထံကီၢ်ဒီတ ဘ့ၣ်န့ၣ်လီၤ. အူအီၣ်စါထွ့, လၢအမ့ၢ်ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်ခံဂၤတဂ...
 • ကညီဖီၣ်စုက၀ဲၤကရူၢ်တဖၣ် ကပာ်ဖှိၣ်အသး လၢဒီကလုာ်ပတီၢ် ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲအဂီၢ်

  news Burma News International, 07 Dec 2016 (6 years ago )
  ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ (KNU) ထီဘိကမံးတံာ်ကရၢဖိ ပဒိၣ်စီၤလၣ်ထိစံးဘၣ် KIC တၢ်ကစီၣ်, "KNU ဒီးကညီကရူၢ်အဂၤခံဖု အိၣ်ဒီးတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢ ကတီခိၣ်ရိၣ်မဲဒီကလုာ်ပတီၢ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တဲလီၤ. ဘၣ်ဆၣ်ထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်ဂ့ၢ် မ့ၢ်တၢ်ဂ့ၢ်လၢအဘၣ် ထွဲဒီးကညီဖိခဲလၢာ်အဃိ ပအၢၣ်လီၤဆၢတဲာ်သကိး လၢပကပာ်ဖှိၣ်ပသး လၢထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်စံးက...
 • First Naypyidaw Karen New Year Celebrations

  news Burma News International, 06 Dec 2016 (7 years ago )
  Karen Members of Parliament (MPs) will lead the first Naypyidaw Karen New Year Festival when the 79th New Year Festival is held at the MCC-2 Hall in Naypidaw on 29 December. Saw Shar Phaung Awar, the Naypyidaw Karen New Year Organizing Committee Joint Secretary told KIC News that it was decided t...