Menu

Search form

Number of results: 4115

 • မြန်မာနိုင်ငံနှင့်နယူးစောက်(သ်)ဝေး(လ်)ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်

  news Xinhua News, 05 Nov 2013 (9 years ago )
  ြန်မာနိုင်ငံနှင့်အော်စတြေးလယားနိုင်ငံမှနယူးစောက်(သ်)ဝေး(လ်)ပြည်နယ်သည်ရန်ကုန်မြို့၌လွန်ခဲ့သောအင်္ဂါနေ့တွင်၎င်းတို့လက်မှတ်ရေးထိုးခဲ့သောသဘောတူညီချက်မှတ်တမ်းအရ္ပညာရေးနှင့်ပတ်သက်ပြီးပူးပေါင်းဆောင်ရွက်သွားမည်ဖြစ်သည်။ ဤသဘောတူညီချက်မှတ်တမ်းကိုဆေးတက္ကသိုလ်အမှတ်(၁)နှင့်အမှတ်(၂)နှင့်စစ်တနီ(Sydney)တက္ကသိုလ်ကျေ...
 • ကီၢ်ပယီၤအၢၣ်လီၤဝဲလၢတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤကပိာ်ထွဲထီၣ်အခံဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တၢၣ်ပီ

  news Radio Free Asia, 01 Nov 2013 (9 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ခိၣ်သ့စ့ၣ်စံးဂၢၢ်စံးကျၢၤဘၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တဖၣ်လၢပဒိၣ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢကဟံးထီၣ်ဖီၣ်ထီၣ်ဝဲအဝ ဲသ့ၣ်အတၢ်သူၣ်ကိၢ်သးဂီၤတဖၣ်ခီဖျိထံရူၢ်ကီၢ်သဲးအတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးတၢ်လၢအဟဲပိာ်ထွဲထီၣ်လိာ်အသးဒီးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ် ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤအံၤန့ၣ်လီၤ. အဝဲမုၢ်လၢ်ဝဲလၢကမၤဂၢၢ်ကျၢၤက့ၤတၢ်အၢၣ်လီၤအံၤဖဲကခၠ့ၣ်ကီ...
 • ကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်အ့ဒံယၣ်-ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ကျဲမုၢ်ဖးဒိၣ်အသိလ့ၣ်ဘၢး(စ်)တဖၣ်ကလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဝဲ ဖဲအ့ဖါ(လ်) ( Imphal)-တမူၣ်(Tamu)-မါဒလ့(Mandalay)-ဝ့ၢ်တကူၣ်...

  news The New Light of Myanmar, 04 Nov 2013 (9 years ago )
  ဝ့ၢ်တကူၣ်သိလ့ၣ်ဘၢး(စ်)-တၣ်စံၣ်အိၣ်ဒီးကလံၤခုၣ်လၢအလဲၤခီဂာ်ဝဲစွဲကဘ့ၣ်ကစၢၢ်ကျါဖဲကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးအံၤက လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤဝဲဖဲဘီကီး-မဲၢ်ဆီး-မၠၣ်ဝတံၣ်-ဖၣ်အၣ်-ဝ့ၢ်တကူၣ်-ကလ့-တမူၣ်-အ့ဖါ(လ်)အကျဲဖဲခံသီ တဘျီ ( alternate days)န့ၣ်လီၤ. အူတၣ်နဲၣ်, ပှၤကွၢ်ထွဲသိလ့ၣ်ဘၢး(စ်)အကျိၤပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤစံးဝဲ,“သိလ့ၣ်ဘၢး(စ်...
 • ကီၢ်ယပၣ်ဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤအမဲရကၣ်စ့ ၆.၉ ကကွဲၢ်ဒီလၣ်လၢကီၢ်ပယီၤပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံတဖၣ်အဂီၢ်

  news The New Light of Myanmar, 01 Nov 2013 (9 years ago )
  ဖဲ၂၀၁၃ နံၣ်လါမးရှး ၂၂ သီအနံၤ Mr. Mikio Numata လၢအမ့ၢ်ယပၣ်မီၢ်သီဆူကီၢ်ပယီၤအံၤဟ့ၣ်မၤ ဘူၣ်လီၤဝဲအမဲရကၣ်စ့ ၆.၉ ကကွဲၢ်ဒီလၣ်လၢပှၤလီၢ်အိၣ်ကမှံသ့ၣ်တဖၣ်အဂီၢ် အံၤဖဲန့ၣ်ပၠံၣ်ဒီၣ်န့ၣ်လီၤ. တၢ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤတၢ်အတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤလၢအမၤသကိးဃုာ်တၢ်ဒီး(JICA)စံးဝဲ,စ့လၢယပၣ်ပဒိၣ်ဟ့ၣ်မၤစၢၤဝဲအံၤကမၤစၢၤဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်ဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဘီမ...
 • S.Korea to help Myanmar with rural areas development

  news Mizzima News, 11 Nov 2013 (9 years ago )
  The memorandum of understanding (MoU) on cooperation in development of rural areas in the country was signed between U Ohn Myint, Myanmar minister of livestock, fisheries and rural development and Lee Sang Me, president of South Korea Rural Community Corporation in Nay Pyi Taw on Friday, said the N...
 • KNU And GOVT Agree To Work Together On Land Issues

  news Karen News, 12 Nov 2013 (9 years ago )
  The Karen National Union and the government have agreed to work together to try to solve contentious land issues, including confiscation. At the regional level meeting between the Karen National Union (KNU) and the Tanintharyi government, both sides agreed that the KNU and government would discus...
 • EU aid to focus on rural sector, education, governance and peace building

  news Mizzima News, 14 Nov 2013 (9 years ago )
  The European Union has unveiled plans to focus on rural development, education, governance and support for peace building in its multi-million euros aid cooperation program with Myanmar in the coming years. The proposed main sectors for development cooperation for 2014 to 2020 were announced by t...
 • ကီၢ်ပယီၤပဒိၣ်ဟ့ၣ်ခွဲးလၢတၢ်ကသိၣ်လိကညီကျိာ်

  news Karen News, 11 Nov 2013 (9 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤကလံၤထံး,တနီသရံၣ်ဟီၣ်ကဝီၤပဒိၣ်ဟ့ၣ်လီၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(KNU)ကပျဲကညီသဝီတ ဖၣ်သိၣ်လိအဝဲသ့ၣ်အကျိာ်ဒီးကူသိးဝဲမိၢ်လုၢ်ပၢ်လၢ်တၢ်ကူတၢ်သိးဖဲကၠိန့ၣ်လီၤ. လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၈ သီအနံၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဒီးခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်ခိၣ်နၢ်တဖၣ်ဖဲဒဝဲၢ်အံၤဝံၤအလီၢ်ခံတနီသရံၣ်ပဒိၣ်ကိတိာ်တ ဖၣ်ဟ့ၣ်လီၤဝဲတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢတၢ်ကသိၣ်လိ...
 • အီၣ်စါစူးကၠံၣ်ပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်ဃုာ်အသးဒီးကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်တဖၣ်လၢတၢ်ကဒုးန့ၢ်တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်အဂီၢ်

  news Mizzima News, 26 Nov 2013 (9 years ago )
  ဖဲလါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၂၅ သီအနံၤ NLD ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအီၣ်စါစူးကၠံၣ်စံးဘၣ်မံၣ်စံၣ်မၣ်လၢအဝဲအသးဆူၣ်လၢကဖီၣ်လိာ်သကိး စုဒီးကီၢ်ပယီၤကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်တဖၣ်ဖဲလၢအဝဲသ့ၣ်မၤတၢ်တၢၣ်ပီၣ်တဲကျဲၤသကိးတၢ်ဒီးပဒိၣ်ဘၣ်ဃးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်မုာ်တၢ် ခုၣ်အကျိၤအကျဲအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ. စူးကၠံၣ်ထံၣ်လိာ်သးဒီး UNFC နဲၢ်ရွဲၢ်န့ၣ်ဟဲၣ်သၣ်ဒီးခူ(န်)အ့ဘ...
 • ကီၢ်အမဲရကၣ်ကဟ့ၣ်လီၤမၤစၢၤစ့ ၂၅ ကကွဲၢ်ဒီလၣ်ဆူကီၢ်ပယီၤ

  news Mizzima News, 18 Nov 2013 (9 years ago )
  လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ် ၁၈ သီအနံၤ, ဝ့ၢ်တကူၣ်ပူၤတၢ်ထုးထီၣ်ရၤလီၤတၢ်ကစီၣ်ခီဖျိအမဲရကၣ်မီၢ်သီအံၤပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲဒၣ်လၢကီၢ်အမဲရ ကၣ်ပဒိၣ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢကဟ့ၣ်မၤစၢၤစ့ ၂၅ ကကွဲၢ်ဒီလၣ်ဆူကီၢ်ပယီၤဒ်သိးကမၤစၢၤပှၤဂ့ၢ်ဝီဘၣ်ထွဲအတၢ်အိၣ်သးလၢပှၤ လီၢ်အိၣ်ကမှံအပှၤတဝၢအိၣ်ဆိးဝဲဖဲရခၢၣ်ကီၢ်စဲၣ်,ကခၠ့ၣ်ကီၢ်စဲၣ်ဒီးကီၢ်ပယီၤမုၢ်ထီၣ်ကလံၤထံးဟီၣ်ကဝီၤအပူၤ...