Formulaire de recherche

Nombre de résultats: 4115

 • '၂၁ ယၤဖှိၣ် ပ့ၢ်လိၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်' တၢ်ကမၤအီၤဖဲ လါယူၤလံကတၢၢ်

  news The Irrawaddy, 20 May 2016 (7 years ago )
  ပဒိၣ်လၢဘၣ်တၢ်ပၢဆှၢအီၤလၢ NLD ပၣ်တံၣ် အတၢ်ဂုာ်လိာ်လၢကမၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီး ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုက၀ဲၤတဖၣ် တၢ်မုၢ်လၢ်၀ဲလၢကကဲထီၣ်ဖဲ လါယူၤလံကတၢၢ်အဂ့ၢ်, ပှၤလၢသ့ၣ်ညါ ဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံၤဂ့ၤတဂၤ စံး၀ဲလီၤ. ဖဲကီၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်၀ဲၤလီၢ် ၀ဲၤဒၢး ဖဲ၀့ၢ်ကူၣ် မုၢ်လ့ၢ်ဧိၤ အနံၤ, ပဒိၣ်ကမံးတံာ်လၢ ကတီၤအသးလၢ "၂၁ယၤ ဖှိၣ်ပ့ၢ်လိၢ်...
 • (3MDG)ကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤစ့ (၅) ကကွဲၢ်ဒီလၣ်လၢမိၢ်ဒၢဒီးဖိသၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအဂီၢ်ဖဲကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်

  news Burma International News, 24 Sep 2014 (9 years ago )
  အနံၣ်သၢကထိတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်တၢ်ပညိၣ်အဂီၢ်တၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစ(3MDG)ကရၢကဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဝဲစ့(၅)ကကွဲၢ်ဒီလၣ်လၢမိၢ်ဒၢဒီးဖိသၣ်ဆူၣ်ချ့တၢ်အံးထွဲကွၢ်ထွဲအဂီၢ်တၢ်တိာ်ကျဲၤဖဲကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်အဂ့ၢ်,ဘံလံၣ်စတူဝၣ်(Billy Stewart)လၢအမ့ၢ်(3MDG)ပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤစံးဝဲဖဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ကစီၣ်အမူးဖဲလွဲၢ်ကီၢ်ဖဲလါစဲးပထ့ဘၢၣ်(၁၉)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. ...
 • (DKBA)ထုးထီၣ်ကွံာ်ဝဲသုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤကၠီၤသဲၣ်ဒီးသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၣ်

  news Mizzima, 24 Jul 2015 (8 years ago )
  (DKBA)အလီၢ်ခၢၣ်သးဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲဒၣ်လၢထုးထီၣ်ကွံာ်ဝဲကျိၣ်ထူဘီသုးက့ဒုးယာ်ခိၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်ဖိစီၤကၠီၤသဲၣ်ဒီးသုးခိၣ်ဒိၣ်စိစီၤဆါအီၤလၢ အဝဲသ့ၣ်အတၢ်ကရၢကရိအပူၤဖဲလါယူၤလံ(၂၁)သီအနံၤန့ၣ်လီၤ. တၢ်ကရၢကရိအလံာ်နဲၣ်လီၤလၢအအိၣ်ဒီးတၢ်ဆဲးလီၤအမံၤလၢ(DKBA)ပၢဆှၢတၢ်သုးမူဒါခိၣ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိရိၤစီၤလါပှဲၤစံးဝဲဒၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်တဖၣ် ...
 • (EU)ဘၣ်တၢ်ဆှၢလီၤလၢတၢ်ကထီၣ်ကနၣ်ထွဲကီၢ်ပယီၤအတၢ်ဃုထၢ

  news Bangkok Post, 29 Sep 2015 (8 years ago )
  ဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤ(EU)စံးဝဲလၢအဝဲအံၤမ့ၢ်တၢ်အဆိကတၢၢ်တဘျီလၢကဘၣ်ဆှၢလီၤပှၤထီၣ်ဒိကနၣ်ကွၢ်ထွဲဝဲကီၢ်ပယီၤအတၢ်ဃုထၢလၢကဟဲ ကဲထီၣ်အသးအံၤအဖီခိၣ်အီၣ်ဆါစူးကၠံၣ်လၢအမ့ၢ်ပၣ်တံၣ်ထီဒါမူဒါခိၣ်အံၤတၢ်ဆိကမိၣ်လၢကမၤနၢၤဝဲသုးမုၢ်ဒိၣ်စိပဒိၣ်အဃိန့ၣ်လီၤ. ကရၢပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤဝဲလၢယူရပၤကီၢ်စၢဖှိၣ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢကဆဲးလဲၤဒံးကီၢ်ပယီၤတၢ်ဆီတလဲဆူ...
 • (ITC)ကမၤစၢၤကယါကီၢ်စဲၣ်ဒ်သိးကထုးန့ၢ်ပှၤဟးကသုၣ်ကသီတဖၣ်ကအါထီၣ်

  news Eleven Media, 23 Mar 2014 (9 years ago )
  ဒ်ကီၢ်ပယီၤပှၤလဲၤထီၣ်က့ၤလီၤကရၢပာ်ဖျါဝဲအသိးဟီၣ်ခိၣ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤကရၢ(ITC)ကဟ့ၣ်ဝဲစဲးဖီကဟၣ်ပီညါအတၢ်ဆီၣ်ထွဲမၤစၢၤဆူကယါကီၢ်စဲၣ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်လၢအိၣ်ကတီၢ်တ့ၢ်လံလၢတၢ်လီၢ်ခံခီ ဖျိထံကီၢ်တၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်ဒီးပှၤဟးကသုၣ်ကသီအတၢ်အိၣ်သးသ့ၣ်တဖၣ်လၢကမၤစၢၤဝဲဒ်သိးကကဲထီၣ်တၢ်ထုးန့ၢ်ပှၤဟးကသုၣ်ကသီသ့ၣ်တဖၣ...
 • (KNU)ကစးထီၣ်ဝဲမၠၣ်ဝတံၣ်ဆူပသံၣ်သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်တၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤ

  news Mizzima News, 05 Feb 2016 (7 years ago )
  ခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်(KNU)သုးက့(၇)ကစးထီၣ်ဃ့ၢ်ဝဲသိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်ဖဲလၢသိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်အခီပနံာ်ဒိၣ်မ့ၣ်စွ့ၣ်မ့ၢ်စးထီၣ်ဝဲအတၢ်လဲၤထီၣ်က့ၤလီၤလၢမၠးဝတံၣ်, ဝ့ၢ်တကူၣ်ဒီးပသံၣ်အဘၢၣ်စၢၤအကတီၢ်န့ၣ်လီၤ.ဒိၣ်မ့ၣ်စွ့ၣ်သိလ့ၣ်ဖးဒိၣ်အခီပနံာ်အံၤမ့ၢ်ဝဲမိခိၣ်စဲၣ်ခီပနံာ်လၢခ့ၣ်အဲၣ်ယူၣ်သုးက့နွံပၢဘၣ်ဝဲအံၤအ ဒ့အတြၢ်တခါန့ၣ်လီၤ. ဒိၣ်မ့ၣ်စွ့ၣ်အတ...
 • (MPC)ပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ်ဒိၣ်စံးဝဲပဒိၣ်ကဘၣ်သမံလီၤတံၢ်က့ၤတၢ်ဆီတလဲဘၣ်ဃးဒီးတၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်ဂ့ၢ်

  news The New Light of Myanmar, 13 Jun 2015 (8 years ago )
  ဝ့ၢ်တကူၣ်,လါယူၤ(၁၂)သီ,ဒ်လီၢ်ဃံလၤပှၤဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်ဖျါထီၣ်တ့ၢ်လံဝဲတၢ်ဂ့ၢ်အဖီခိၣ်ပဒိၣ်ကဘၣ်က့ၤကွၢ်ဆိကမိၣ်က့ၤဝဲ တၢ်ကွဲးပတြီာ်လၢအဘၣ်ဃးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအံၤအဂ့ၢ်အူလၣ်မီၣ်ရွှ့ၣ်လၢအမ့ၢ်ကိၢ်ပယီၤတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဝဲၤဒၢးပှၤဟ့ၣ်ကူၣ်တၢ် အဒိၣ်စံးဝဲဖံမုၢ်ဖီဖးအနံၤန့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်လ့ဧိၤအနံၤ(M...
 • (NCA) တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသည် လက်နက်ချခြင်းမဟုတ် NMSP ပြောကြား

  news The Irrawaddy, 01 Feb 2018 (5 years ago )
  တစ်နိုင်ငံလုံးအပစ်ခတ်တိုက်ခတ်မှုသဘောတူစာချုပ် (NCA) တွင် ပါဝင်လက်မှတ်ရေးထိုးခြင်းသည် လက်နက်ချခြင်းမဟုတ်သလို ရည်မှန်းချက်ပန်းတိုင်လည်းမဟုတ်ကြောင်း ဖေဖော်ဝါရီလ ၁ ရက်နေ့က ကျင်းပသည့် ၇၁ ကြိမ်မြောက် မွန်အမျိုးသား နေ့တွင် မွန်ပြည်သစ်ပါတီ NMSP က ထုတ်ပြန်လိုက်သည်။ နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးပွဲတွင် တက်လှမ်းရန်နှ...
 • (NCA)အတၢ်ဆဲးလီၤစုမုၢ်ကျၢၢ်ကအိၣ်ဒီးတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်

  news Mon News Agency, 16 Mar 2016 (7 years ago )
  ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်ဃီးဖုလၢအဆဲးလီၤတ့ၢ်ဝဲကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီၤ (NCA)ဒီးသ့စ့ၣ်အပဒိၣ်ဖဲအပူၤကွံာ်တနံၣ် လါအီးကထိဘၢၣ်အံၤကမၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဖးဒိၣ်ဖဲတလါညါအံၤအတီၢ်ပူၤဒ်သိးလၢတၢ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးဘၣ်ဃးတၢ်ကတိၤသကိးတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ဒီးပဒိၣ် အသီတဖုအံၤအဂီၢ်န့ၣ်လီၤ. လၢတၢ်ကထံၣ်လိာ်တၢၣ်ပီၣ်သကိးဒီးပဒိ...
 • (NLD)ကရၢကထၢဖှိၣ်ထီၣ်ဝဲတၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်ဟီၣ်ခိၣ်ကပံာ်အစရီလၢကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်အဂီၢ်

  news Mizzima News, 07 Jan 2016 (7 years ago )
  ဖဲလၢအပူၤကွံာ်တလါအလၢာ်(NLD)ကရၢဘိးဘၣ်ရၤလီၤဝဲဒၣ်လၢကထၢဝဲစရီဘၣ်ဃးဒီးကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်လၢအမ့ၢ်ကီၢ်စဲၣ်အဆံးကတၢၢ်တဘ့ၣ်အံၤ အပူၤစံာ်လီၢ်လၢဘၣ်တၢ်ဟံးန့ၢ်ဆူၣ်ကွံာ်အီၤတဖၣ်န့ၣ်လီၤ. ကိၣ်သဲၣ်ရဲၣ်လၢအမ့ၢ်ကရ့ၣ်နံၣ်ကီၢ်စဲၣ်ပှၤမၤစံာ်ဖိစၢဖှိၣ်ကရၢ(KSFU)အလီၢ်ခၢၣ်သးကမံးတံာ်ဖိစံးဘၣ်(BNI)တၢ်ကစီၣ်လၢစၢဖှိၣ်ကရၢအံၤထၢဖှိၣ်ဝဲက ...