Formulaire de recherche

Nombre de résultats: 4115

 • (NLD)ကရၢဃ့ထီၣ်ဝဲဒ်သိးတၢ်တမၤဃံး(၂၀၁၅)နံၣ်တၢ်ဃုထၢအဂီၢ်တၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအတၢ်သိၣ်တၢ်သီအါကဲၣ်ဆိးတဂ့ၤအဂီၢ်

  news Irrawaddy News, 22 Jul 2014 (9 years ago )
  (NLD)ကရၢဃ့ထီၣ်ဝဲကီၢ်ပယီၤစၢဖှိၣ်တၢ်ဃုထၢခီမ့ရှၢၣ်လၢကဆီတလဲက့ၤဝဲတၢ်မၤတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤအဂီၢ်တၢ်သိၣ်တၢ်သီလၢဘၣ်တၢ်ပာ်ဂၢၢ်ပာ်ကျၢၤအီၤဖဲတလါညါအံၤအတီၢ်ပူၤအံၤန့ၣ်လီၤ.အဝဲသ့ၣ်စံးဝဲဒၣ်လၢခဲကနံၣ်အံၤတၢ်သိၣ်တၢ်သီအံၤဘၣ်သ့ၣ်သ့ၣ် တဟ့ၣ်လီၤတၢ်ခွဲးတၢ်ယာ်လၢပှၤဟ့ၣ်တၢ်ဖးကအိၣ်ဒီးတၢ်သဘျ့ဒီးတၢ်တီတၢ်ြတၢ်ဖဲခဲကိာ်တနံၣ်တၢ်ဃုထၢအပူၤဘၣ်န့ၣ်လီ...
 • (NLD)ကရၢဒီးကလုာ်ဒူၣ်ကရူၢ်တဖၣ်အၢၣ်လီၤဝဲလၢကထဲးဂံၢ်ထဲးဘါဒုးအိၣ်ထီၣ်သကိးကီၢ်စၢဖှိၣ်အတၢ်စၢဖှိၣ်

  news Eleven Media, 02 Sep 2014 (9 years ago )
  ဒ်တၢ်ပာ်ဖျါသဃဲၤလၢတၢ်ဘိးဘၣ်ရၤလီၤအီၤဖဲခံသီတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ဝံၤအလီၢ်ခံအသိး,ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်,(NLD)ကရၢဒီးထံရူၢ်ကီၢ်သဲးကရူၢ်အဂၤတဖၣ်စံးဝဲဒၣ်လၢအဝဲသ့ၣ်အၢၣ်လီၤအီလီၤဝဲလၢကပာ်ဖှိၣ်ထီၣ်သကိးသးဒီးဒုးအိၣ်ထီၣ်ဝဲ ဖဲၣ်ဒၢၣ်ရၢၣ်စၢဖှိၣ်ကရၢန့ၣ်လီၤ. တၢ်ဘိးဘၣ်သ့ၣ်ညါအံၤတၢ်ရၤလီၤအီၤဖဲကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရူၢ်,ထံရူၢ်ကီၢ်သဲ...
 • (NLD)ကရၢမ့ၢ်တၤတၢ်ဘၣ်ဆၣ်ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဆီၣ်ထွဲကရၢအိၣ်ဒီးတၢ်နာ်ကျၢၤမုဆှု

  news Bangkok Post, 28 Oct 2015 (8 years ago )
  အီၣ်စါစူးကၠံၣ်ကရၢမ့မ့ၢ်ဝဲကရၢလၢကမျၢၢ်အါဒ်အါဂၤဘၣ်အသးလၢအီၤဘၣ်ဆၣ်ခဲကိာ်တလါတၢ်ဃုထၢအဂီၢ်ကီၢ်ပယီၤသုးမုၢ်ဆီၣ်ထွဲက ကရၢမၤတၢ်ဃုထၢအတၢ်ဟူးတၢ်ဂဲၤဒီးတယာ်ဆိပာ်စၢၤဝဲဒၣ်လၢကန့ၢ်ဘၣ်ဝဲတၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖး(၇၅)မျးကယၤန့ၣ်လီၤ. လါနိၣ်ဝ့ဘၢၣ်(၈)သီအနံၤတၢ်ဃုထၢအံၤမ့ၢ်ဝဲကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ်ဟ့ၣ်တၢ်ဖးအဆိကတၢၢ်တဘျီလၢခံဆံယဲၢ်နံၣ်အတီၢ်ပူၤလၢအီၣ်...
 • (UNFC)ထိပ်တန်းတာဝန်(၂)ခု(KNU)အတွက်လျာထားချန်လှပ်

  news Democratic Voice of Burma, 03 Sep 2014 (9 years ago )
  ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU)ကညီညွတ်သောတိုင်းရင်းသားလူမျိုးများ​ဖယ်ဒရယ်ကော်စီ(UNFC)ကွန်ဂ​ရက်ကနေထွက်ခွာသွားသလို(UNFC)အဖွဲ့ဝင်အဖြစ်ကနေယာယီဆိုင်းငံ့ပေ မယ့်(UNFC)အဖွဲ့ဝင်ထိပ်တန်းတာဝန်နေရာ​ကို​ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံးအတွက်လျာထားချန်​လှပ်ခဲ့ပါတယ်။ ညီလာခံကိုထိုင်းနိုင်ငံ၊ချင်းမိုင်မြို့မှာသြဂုတ်လ(၂၅)ရက်...
 • (UNFC)အိးထီၣ်ပာ်န့ၢ်ဝဲလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဖျၢၣ်လၢ(KNU)အဂီၢ်

  news Democratic Voice of Burma, 03 Sep 2014 (9 years ago )
  ကလုာ်ဒူၣ်စၢဖှိၣ်ဖဲၣ်ဒရၢၣ်ကီၣ်ကးကရၢ(UNFC)ပာ်ပလီၢ်တ့ၢ်ဝဲလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤအရ့ဒိၣ်ခံဖျၢၣ်လ(KNU)အဂီၢ်ဖဲ(KNU)ခၢၣ်စးဟးထီၣ်လၢတၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်အပူၤလၢတၢ်ထံၣ်လိာ်အိၣ်သကိးအကတီၢ်လၢဘၣ်တၢ်မၤအီၤဖဲမုၢ်ဒဲးအနံၤလၢဝ့ၢ်ကံၢ်မဲ န့ၣ်လီၤ. ဖဲမုၢ်ယူာ်အနံၤကခၠ့ၣ်တၢ်သဘျ့ကရၢပှၤပၢၤလီၢ်ဆ့ၣ်နီၤခံဂၤတဂၤလၢအမ့ၢ်သုးခိၣ်ကျၢၢ်စိ(N’Ban La)ကတိၤတၢ်...
 • (UNHCR)ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲနီၢ်ကစၢ်တၢ်သးအိၣ်တၢ်က့ၤကဒါက့ၤတၢ်တိာ်ကျဲၤပတြီာ်အခီၣ်ထံးကတၢၢ်တဘ့ၣ်

  news Democratic Voice of Burma, 03 Aug 2015 (8 years ago )
  တနွံညါအံၤအတီၢ်ပူၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲတၢ်ကရၢကရိလၢဘီမုၢ်စၢဖှိၣ်ကရၢပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤအလံာ်ပတြီာ်လၢလၢပှဲၤပှဲၤလၢကဟံးထီၣ် ဖီၣ်ထီၣ်ဝဲပှၤဘၣ်ကီဘၣ်ခဲဖိလၢအိၣ်ဆိးဖဲကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်ဒဲကဝီၤပူၤ(၁၁၀,၀၀၀)ဂၤအတၢ်က့ၤကဒါက့ၤလၢအနီၢ်ကစၢ်ဒၣ်ဝဲဒ်လၢအတၢ်သးအိၣ် အဖီခိၣ်န့ၣ်လီၤ.တၢ်ပာ်ဖျါထီၣ်ဝဲလံာ်ပတြီာ်အံၤအဖီခိၣ်ထံၣ်န့ၢ်ဝဲဒဲကဝီၤခိၣ...
 • (UPWC- NCCT)တၢ်အိၣ်ဖှိၣ်ပာ်ဖျါဝဲလၢတၢ်ကမၤဝံၤက့ၤဝဲလံာ်ပြတီာ်ခံဘ့ၣ်တဘ့ၣ်ဖဲလါယူၤအတီၢ်ပူၤ

  news The New Light of Myanmar, 27 May 2014 (9 years ago )
  စၢဖှိၣ်ကရၢတၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်ကမံးတံာ်( UPWC)ဒီးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်မၤသကိးတၢ်ကရူၢ်(NCCT)အဘၢၣ်စၢၤတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်သၢသီအံၤဝံၤအလီၢ်ခံတၢ်ရၤလီၤဝဲတၢ်ပာ်ဖျါသ ဃဲၤဖဲမုၢ်ဖီဖးအနံၤဒီးစံးဝဲလၢထံကီၢ်ဒီတဘ့ၣ်တၢ် ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤအီလီအဂီၢ်တၢ်ကွဲးနီၣ်ကွဲးဃါတဘ့ၣ်ဃီအံၤဘၣ်တၢ်အၢၣ်လီၤတူၢ်လိာ်အီၤ,ဒီးတၢ်ကမၤဝံၤက့ၤဝဲလံာ်ပြတီာ...
 • (ဘျံး)မၠ့းဟီၣ်ကဝီၤကဒိးန့ၢ်ဘၣ်တိၤအသီသၢဘိလၢအဆိအချ့

  news The New Light of Myanmar, 05 Aug 2014 (9 years ago )
  ဟီၣ်ကဝီၤဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤပဒိၣ်သ့ၣ်တဖၣ်လၢအတၢ်ပၢဆှၢရဲၣ်ကျဲၤဝဲဟီၣ်ကဝီၤအတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်မ့ၢ်ဝဲအမူအဒါတၢ်ဖံးတၢ်မၤတခါစ့ၢ်ကီးန့ၣ်လီၤ.တၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်ကျဲဒီးတိၤသ့ၣ်တဖၣ်လၢဟီၣ်ကဝီၤတၢ်ဂုၤထီၣ်ပသီထီၣ်အဂီၢ်န့ၣ်ဘၣ် တၢ်နဲၣ်လီၤပာ်လီၤတ့ၢ်လံအီၤန့ၣ်လီၤ.အဝဲအံၤမ့ၢ်ဒ်သိးကျဲဒီးတိၤသ့ၣ်တဖၣ်န့ၣ်ကမ့ၢ်စ့ၢ်ကီးဝဲတၢ်ဟူးတၢ်ဂ...
 • (၂၁)ရာစု ပင်လုံအစည်းအဝေး ကျင်းပမည့် ရက်ကို နောက်ဆုတ်ရန် တိုင်းရင်းသားများ လိုလား

  news Mizzima, 16 Jan 2018 (5 years ago )
  နိုင်ငံရေးဆွေးနွေးမှုဆိုင်ရာလုပ်ငန်းစဉ်အဆင့်ဆင့်ကို ဆွေးနွေးရန် ကျန်ရှိနေသေးသောကြောင့် ပြည်ထောင်စု ငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ(၂၁)ရာစု ပင်လုံ(တတိယအကြိမ်အစည်းအဝေး)ကို ဇန်နဝါရီလ နောက်ဆုံးအပတ်တွင် မကျင်းပသေးဘဲ ယင်းညီလာခံကို ထိရောက်စွာ ကျင်းပနိုင်ရန်အတွက် တိုင်းရင်းသားများဘက်မှ အစိုးရ၏ တာဝန်ရှိပုဂ္ဂိုလ်များနှ...
 • (၂၁ရာစု ပင်လုံညီလာခံ)ကြိုတင်ပြင်ဆင်ရေးအတွက် ကော်မတီနှင့် ဆပ်ကော်မတီခွဲများ ဖွဲ့စည်း

  news The Global New Light of Myanmar, 01 Jun 2016 (7 years ago )
  ပြည်ထောင်စုငြိမ်းချမ်းရေးညီလာခံ (၂၁ရာစုပင်လုံညီလာခံ)ကျင်းပရန်အတွက် အကြိုပြင်ဆင်ရေးကော်မတီနှင့်ဆပ်ကော်မတီခွဲများ ဖွဲ့စည်းလိုက်ခြင်းကို သမ္မတရုံးမှ မေလ ၃၁ရက်၊ ၂၀၁၆ခုနှစ်ရက်စွဲဖြင့် ကြေငြာစာအမှတ်၂၆/၂၀၁၆ ကိုယမန်နေ့က ထုတ်ပြန်လိုက် သည်။ အကြိုပြင်ဆင်ရေးကော်မတီကို ဥက္ကဌအဖြစ် ငြိမ်းချမ်းရေးဆွေးနွေးညှိနှ...