Search form

Number of results: 4115

 • ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် ပျဲတၢ်ပျဲလၢထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤ ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ၁၁ ခါ, ဒ်သိးကဒုး အိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၅,၆၀၀ ခါအဂီၢ်

  news The Global New Light of Myanmar, 30 May 2019 (5 years ago )
  ဝ့ၢ်တကူၣ်ကီၢ်ဒိၣ် တၢ်ဘျၢလီၤစ့ကမံးတံာ် ဟ့ၣ်တၢ်ပျဲလၢထံဂုၤ ကီၢ်ဂၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဃိးခါ, ဒီးထံလီၢ်ကီၢ်ပူၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ သၢ ခါ, တၢ်တယာ် ဝဲစ့မိၢ်ပှၢ်လီၤလၢ ၁၅.၈ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် ဒီး ၆.၂ ဘ့လယၢၢ်စ့ပယီၤကၠး စုာ်စုာ်, ဖဲတၢ်အိၣ်ဖှိၣ်လၢတၢ်မၤ အီၤမဟါ တနံၤလီၤ. တၢ်တိာ်ကျဲၤသ့ၣ်တဖၣ်အံၤ တၢ်ဆၢမုၢ်လၢ်ဝဲလၢကဒုးအိၣ်ထီၣ်တၢ်မၤ ၅...
 • မီတီၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤြတဲၤ ကအိးထီၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ

  news Myanmar Business Today, 21 May 2019 (5 years ago )
  တုၤမ့ၢ်တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤ လၢကီၢ်ပယီၤဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အဘၢၣ်စၢၤဝံၤတဘျီ, မီတီၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအြတဲၤကအိးထီၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အကျဲ ဖဲကီၢ်ဆၢဝ့ၢ်မီတီၣ်, တနီသရံၣ်ကီၢ်ဆၣ်လီၤ. တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤြတဲၤအသီ ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်ကူၣ် လဲၤမၤကၤ လၢထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် တၢၣ်ပီၣ်သကိးဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံ...
 • ကၠိဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ သုတတူၢ်လိာ်ကၠိဖိလၢကီၢ်ဆၣ်လၢအဂၤတဂ့ၤ

  news Myanmar Times, 27 May 2019 (5 years ago )
  ကၠိလၢဝ့ၢ်တကူၣ်တဖၣ် ဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤအဝဲသ့ၣ်လၢ သုတတူၢ်လိာ်ကၠိဖိလၢကီၢ်ဆၣ်အဂၤ ဖဲကၠိနံၣ်လၢကဟဲအကတီၢ်, အဂ့ၢ် အူ ကိၣ်လ့ဝ့, လၢအမ့ၢ်ဂံၢ်ခီၣ်ထံးတၢ်ကူၣ်ဘၣ်ကူၣ်သ့ဝဲၤကျိၤ ပှၤနဲၣ်တၢ်ခိၣ်ကျၢၢ်, စံးဝဲလီၤ. အဝဲဒၣ်စံးဝဲလၢ, တၢ်ကလုၢ်တမံၤဃီဘၣ်တၢ်နဲၣ်လီၤ အပူၤကွံာ်တၢ်ဆဲးလီၤကၠိဖိမဟိတနံၣ်, ဘၣ်ဆၣ်တၢ်တပိာ်ထွဲအီၤဘၣ်, အ ဃိဒီး ဝ...
 • ကိတိာ်ကဟံးန့ၢ်စ့ဒုးလိၢ် ၁၀၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် လၢတၢ်ကဟ့ၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢမိၢ်လၢအိၣ်ဒီးဟုးသး ဒီးဖိအ ဂီၢ်

  news Eleven Myanmar, 01 Jun 2019 (5 years ago )
  တၢ်ဃ့ထီၣ်လၢ တၢ်ကလိၢ်န့ၢ်စ့ ၁၀၀ ကကွဲၢ်အမဲရကၤဒီလၣ် လၢတၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤဘၣ်ဃး တၢ်ကဟ့ၣ်စ့တၢ်မၤစၢၤ လၢမိၢ်လၢ အိၣ်ဒီးဟုးသး ဒီး ဖိခံနံၣ်ဆူဖီလာ်အဂီၢ်, ဘၣ်တၢ်ဆှၢထီၣ်ခီဖျိ ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်မၤစၢၤ ဒီးတၢ်ဆီလီၤပာ်လီၤကိတိာ်, ဖဲကီၢ်စၢဖှိၣ်ဘျီၣ် ဒိၣ်ညီနုၢ်တၢ်အိၣ်ဖှိၣ် ၁၂ ဘျီတဘျီ, ဖဲလါမ့ၤ ၃၁ သီန့ၣ်လီၤ. ပှၤဂ့ၢ်ဝီတၢ်ဆီၣ်ထွ...
 • ကီၢ်ပယီၤပှၤမၤတၢ်ဖိ ကမၤန့ၢ်တၢ်ဘှီစဲးတၢ်သ့တၢ်ဘၣ်လၢကီၢ်ယပၣ်

  news The Global New Light of Myanmar, 03 Jun 2019 (5 years ago )
  လၢကီၢ်ပယီၤ-ကီၢ်ယပၣ် SEDA တၢ်ကွၢ်ထွဲအဖီလာ်, ကီၢ်ပယီၤပှၤဘှီစဲး ကမၤန့ၢ်တၢ်မၤလိသ့သးလၢကီၢ်ယပၣ်န့ၣ်လီၤ. "ပဆဲး MoU တၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ်ဃး တၢ်ဆှၢလီၤကီၢ်ပယီၤတၢ်မၤန့ၢ်တၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ ဒ်သိးကမၤတၢ်လၢတၢ်ကွၢ်ထွဲပှၤသးပှၢ်ဝဲၤ လီၢ်လၢကီၢ်ယပၣ် အပူၤ ကွံာ်သၢလါလီၤ. အခဲအံၤ, တၢ်ကဆှၢလီၤပှၤဘှီစဲးဆူကီၢ်ယပၣ် တဆိဖဲအဆိလီၤ. ပအိၣ်စ့ၢ်ကီ...
 • KBZ စ့တၢး ကဟ့ၣ်စ့ဒုးလိၢ် လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်အယံာ်အထၢအဂီၢ်

  news Myanmar Business Today, 04 Jun 2019 (5 years ago )
  KBZ Bank လၢတၢ်မၤသကိးတၢ်ဒီး MYANMAR ART Construction & Development Co., Ltd ခီပနံၣ်ဒီး iMyanmar House.com ခီပနံၣ်, ဒုးသ့ၣ်ညါလီၤဝဲ အတၢ်ဖိတၢ်လံၤအသီတခါ လၢပှၤလၢအဲၣ်ဒိးသူၣ်ထီၣ်ဟံၣ်ဃီလၢအဝဲသ့ၣ် ဟီၣ်ခိၣ်ဒၣ်ဝဲအပူၤအဂီၢ်, ဒီးတၢ် ဖိတၢ်လံၤအသီဝဲအံၤ ကဒုးလိၢ်စ့လၢတၢ်ဆၢကတီၢ် ၂၅ နံၣ်အဂီၢ်လီၤ. "KBZ စ့တၢးကဟ့ၣ်ဒုးလိၢ...
 • ကီၢ်ခိၣ်သဆၣ်ထီၣ် တၢ်ကမၤချ့ထီၣ်တၢ်ဘှီဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ် ဒ်သိးတၢ်ကသူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်

  news Myanmar Times, 28 May 2019 (5 years ago )
  ခိၣ်နၢ်ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ တၢ်တ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, တၢ်ပၢတၢ်ြပး, ဒီးတၢ်စံၣ်ညီၣ်မီတ့ ပဒိၣ်အဒ့ြတၢ်တဖၣ် ကဘၣ်မၤချ့ထီၣ်တၢ်ဘှီ ဘၣ်မၤဂ့ၤထီၣ်တၢ်မၤ ဒ်သိးကသူၣ်ထီၣ်ဖဲဒရဲၣ်ကီၢ်စၢဖှိၣ်အဂီၢ်, အဂ့ၢ် ကီၢ်ခိၣ်အူဝ့မၠ့ၣ် စံးဝဲလီၤ. အဝဲကတိၤတၢ်ဝဲအံၤ ဖဲအထံၣ်လိာ်သးဒီးခိၣ်နၢ်ပှၤမၤတၢ်ဖိ လၢပဒိၣ်ဒ့ြတၢ်လၢ တၢ်တ့တၢ်သိၣ်တၢ်သီ, ဒီးတၢ်စံ...
 • NSCN-K တဆဲး NCA တၢ်အၢၣ်လီၤဘၣ် - ခိၣ်နၢ်စံး

  news mizzima, 04 Jun 2019 (5 years ago )
  နၣ်ကၣ်ကီၢ် ဒီကလုာ်စိၤၡဲလ့ၣ်ကီၣ်ကးကရၢ National Socialist Council of Nagaland-Khaplang (NSCN-K) ပာ်လီၤအသး ကျၢၤမုဆုလၢ တဆဲးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤ Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) ဒီးကီၢ်ပယီၤအ သုးမုၢ်ဘၣ်, မ့ၢ်ဒၣ်လဲာ် န့ၢ်ပၠံၣ်ဒီၣ်ဃုအ့ၣ်လိာ်အသးဒီးအီၤတလီၢ်လီၢ်, အဂ့ၢ် News18 တၢ်ကစီၣ်စံ...
 • ကရူၢ်ပတုာ်တၢ်ခး ထံၣ်လိာ်အသးဒ်သိးကတဲသကိးဘၣ်ဃး PPST ခါဆူညါ

  news Shan Harald Agency for News, 06 Jun 2019 (5 years ago )
  ကရူၢ်ဆဲး NCA တၢ်အၢၣ်လီၤအဖုတဆံအတၢ်ထံၣ်လိာ်အသး, တၢ်မုၢ်လၢ်ဝဲလၢအဝဲသ့ၣ်ကမၤတၢ်ဆၢတဲာ်ဘၣ်ဃး မ့ၢ်အကဆဲး လဲၤမ့တမ့ၢ် ကမၤဖှၣ်ကွံာ် တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲ တၢ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲကရူၢ် Peace Process Steering Team (PPST) န့ၣ်လဲၣ်လီၤ. ခၢၣ်စးလၢကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရၢအဖုတဆံ လၢအဆဲးကီၢ်ပ ယီၤထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးတၢ်အၢၣ်လ...
 • Development Tasks Gaining Momentum in Taninthayi Region

  news The Global New Light of Myanmar, 09 Jun 2019 (5 years ago )
  A sea-crossing bridge connecting Kawthoung Township, Taninthayi Region with an island village named Pulone Toneton Village is being built by the Bridge Construction Group – 4 under the Ministry of Construction. Pulone Tonelon Village, located on an island in the Andaman Sea, consists of more than...