Menu

Search form

Number of results: 4092

 • မီတီၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤြတဲၤ ကအိးထီၣ်လၢကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်-ကီၢ်ပယီၤကီၢ်ဆၢ

  news Myanmar Business Today, 21 May 2019 (3 years ago )
  တုၤမ့ၢ်တၢ်မၤန့ၢ်တၢ်အၢၣ်လီၤ လၢကီၢ်ပယီၤဒီးကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ်အဘၢၣ်စၢၤဝံၤတဘျီ, မီတီၣ်တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤအြတဲၤကအိးထီၣ်လၢ တၢ်သ့ၣ်ညါပာ်ပနီၣ်အကျဲ ဖဲကီၢ်ဆၢဝ့ၢ်မီတီၣ်, တနီသရံၣ်ကီၢ်ဆၣ်လီၤ. တၢ်ပနံာ်တၢ်ကၤြတဲၤအသီ ကဟ့ၣ်ဂံၢ်ဟ့ၣ်ဘါတၢ်ကူၣ် လဲၤမၤကၤ လၢထံကီၢ်ခံဘ့ၣ်အဘၢၣ်စၢၤန့ၣ်လီၤ. အခဲအံၤထံကီၢ်ခံဘ့ၣ် တၢၣ်ပီၣ်သကိးဘၣ်ဃးတၢ်ဂ့ၢ်အံ...
 • Maw Taung Trade Post to be opened on Thai-Myanmar Border

  news Myanmar Business Today, 21 May 2019 (3 years ago )
  Once the agreement between Myanmar and Thailand has been reached, Maw Taung border trade post will be officially opened at the border city Maung Taung, Tanintharyi Township. The new trade post will promote trade between the two countries. The two countries are currently having discussions about ...
 • ဝင်ငွေနည်းပါးသူများအတွက် တန်ဖိုးနည်းအိမ်ရာများ အရစ်ကျရောင်းချပေးမည်

  news The Global New Light of Myanmar, 18 May 2019 (3 years ago )
  ဒဂုံဆိပ်ကမ်းနှင့်လှိုင်သာယာမြို့နယ်များရှိ တန်ဖို့နည်း/တန်ဖိုးသင့်အိမ်ရာများကို ဝင်ငွေနည်းပါးသည့်သူများအား ရေရှည်အရစ်ကျစနစ်ဖြင့် ရောင်းချပေးမည်ဖြစ်ကြောင်း ဆောက်လုပ်ရေးဝန်ကြီးဌာနလက်အောက်ရှိ မြို့ပြနှင့် အိမ်ရာဖွံ့ဖြိုးရေးဦးစီးဌာနမှ အရာရှိတစ်ဦးက ပြောခဲ့သည်။ အဆိုပါအိမ်ခြံမြေစီမံကိန်းများကို ဂျပန်နို...
 • ဟံၣ်အပှ့ၤဘၣ်လၢ ပှၤစ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤအဂီၢ် တၢ်ကဆါန့ၢ်အီၤလၢ တၢ်ဟ့ၣ်လီၤစ့ တပတီၢ်ဘၣ်တပတီၢ်

  news The Global New Light of Myanmar, 18 May 2019 (3 years ago )
  ဟံၣ်အပှ့ၤဘၣ် ဒီးတၢ်ပှ့ၤအီၤန့ၢ်လၢ တကူၣ်စ့ၣ်ကဲ ဒီးလဲၣ်သၣ်ယၣ်ကီၢ်ဆၣ်, တၢ်ကဆါန့ၢ်ပှၤလၢစ့တၢ်ဟဲနုာ်စှၤ လၢတၢ်ဟ့ၣ် လီၤစ့လၢတၢ်ဆၢကတီၢ်အ ယံာ်အထၢဖီခိၣ်တၢ်ရဲၣ်တၢ်ကျဲၤ, အဂ့ၢ် ပှၤဘၣ်မူဘၣ်ဒါလၢ ဝ့ၢ်ပူၤဒီးဟံၣ်ဃီတၢ်လဲၤထီၣ်လဲၤထီဝဲၤ ကျိၤ, လၢတၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ်ကိတိာ်, စံးဝဲလီၤ. တၢ်တ့ထီၣ်ဟံၣ်ဃီတၢ်မၤတၢ်တိာ်ကျဲၤ ဘၣ်တၢ်မၤထွ...
 • Affordable Housing Units for Low-Income Buyers to be sold by Instalment

  news The Global New Light of Myanmar, 18 May 2019 (3 years ago )
  The low-cost and affordable housing estates in Dagon Seikkan and Hlinethaya townships will be sold to people in the low-income group under a long-term instalment plan, said an official from the Urban and Housing Development Department under the Ministry of Construction. The real estate projects ...
 • တၢ်ပၢဆှၢခီပနံၣ်တၢ်ဘျၢ တၢ်ပာ်လီၤကဝံၤခဲမဟိတနံၣ်, ကိတိာ်ခိၣ်စံး

  news Myanmar Times, 16 May 2019 (3 years ago )
  ကီၢ်ပယီၤမုၢ်လၢ်ဝဲလၢ ကစဲကျံးတၢ်ပၢဆှၢခီပနံၣ်တၢ်ဘျၢ, အဂ့ၢ် အူအီၣ်နဲၣ်အူ, လၢအမ့ၢ်တၢ်ဘျၢလီၤစ့ ဒီးထံဂုၤကီၢ်ဂၤမုၢ်ကျိၤဝဲၤ ကွာ်အတၢ်ရ့လိာ်ကိတိာ် ထီဘိနဲၢ်ရွဲၣ်, စံးဝဲလီၤ. တၢ်ပာ်ဖျါလၢတၢ်ကွဲးလီၤသီ ဘၣ်ဃးတၢ်ပၢဆှၢခီပနံၣ်တၢ်ဘျၢ လၢဘၣ်တၢ်ကတဲာ်ကတီၤအီၤလၢ တၢ်ဘျၢလီၤစ့ဒီးတၢ်ပၢဆှၢခီပ နံၣ်ဝဲၤကျိၤ Directorate of Investm...
 • ငြိမ်းချမ်းရေးလုပ်ငန်းစဉ် တိမ်းစောင်းနေပြီဟု KNU ဆို

  news The Irrawaddy, 16 May 2019 (3 years ago )
  အမျိုးသားဒီမိုကရေစီအဖွဲ့ချုပ်(NLD) အစိုးရလက်ထက်တွင် ငြိမ်းချမ်းရေးဖြစ်စဉ် လမ်းကြောင်း တိမ်းစောင်း နေပြီဟု ကရင်အမျိုးသားအစည်းအရုံး(KNU) ဥက္ကဋ္ဌ ဗိုလ်ချုပ်ကြီး စောမူးတူးစေးဖိုးက တနိုင်ငံလုံးအပစ်အခတ်ရပ်စဲရေးစာချုပ် (NCA) လက်မှတ်ရေးထိုးထားသည့် အဖွဲ့များ၏ ထိပ်သီး အစည်းအဝေးအတွင်း ပြောဆိုခဲ့သည်။ KNU သည် NC...
 • ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢ စံးဘၣ်ကလုာ်ဒူၣ်ဖီၣ်စုကဝဲၤကရၢလၢ, တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲတကဲထီၣ်ဘၣ်

  news The Irrawaddy, 16 May 2019 (3 years ago )
  ကံၣ်မဲ, ကီၢ်ကၠီၣ်တဲၣ် - တၢ်မုာ်တၢ်ခုၣ်တၢ်မၤကျဲ လၢ NLD ပဒိၣ်တီခိၣ်ရိၣ်မဲအဖီလာ် တကျၢၢ်အသးလံ, အဂ့ၢ် သုးခိၣ်ကျၢၢ်စီၤမူၤ တူစ့ဖိ လၢ အမ့ၢ်ကညီဒီကလုာ်စၢဖှိၣ်ကရၢကရၢ ခိၣ်, လၢအဆဲးထံကီၢ်ဒီဘ့ၣ်တၢ်ပတုာ်တၢ်ခးအတၢ်အၢၣ်လီၤ Nationwide Ceasefire Agreement (NCA) ဒီးမ့ၢ်ကရၢလၢအလဲၤလၢညါ လၢတၢ်မၤထွဲထီၣ် NCA တၢ် အၢၣ်လီၤ, ဒီး...
 • ပဒိၣ်အသးဆူၣ်လၢ ကတ့ထီၣ်ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤသန့ လၢပကိ

  news Myanmar Times, 15 May 2019 (3 years ago )
  ကီၢ်ပဒိၣ်မုၢ်လၢ်ဒံးလၢ ကတ့ထီၣ်ဟၤသၤဝတံၣ် ထံဂုၤကီၢ်ဂၤကဘီယူၤသန့ လၢပကိ, အိၣ်ဒီးတၢ်ဆီၣ်ထွဲလၢ ပှၤယပၣ်ဖိ, အဂ့ၢ် အူဝ့ခဲၣ်, လၢအမ့ၢ် ဝံစိာ်တီဆှၢ ဒီးတၢ်လဲၤတၢ်က့ၤကိတိာ် ထီဘိနဲၣ်ရွဲၣ်, စံးဝဲလီၤ. "မ့ၢ်လၢဟၤသၤဝတံၣ်ကဘီယူၤသန့ မ့ၢ်တၢ်လၢအလိၣ်အဃိ ဒီး, ပကျဲးစၢးတ့ၢ်တၢ်ဆူၣ်မးလၢ ပကစးထီၣ်တၢ်တ့ထီၣ်ဘှီထီၣ် လီၤ. ပဃုတၢ်မၤစၢၤ...
 • မွန်ပြည်နယ် မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၅၀၀၀ ခန့်လျာထား

  news Mon News Agency, 15 May 2019 (3 years ago )
  မွန်ပြည်နယ်တွင် ယခုနှစ် မိုးရာသီစိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေ ကျပ်သန်းပေါင်း ၄၅၀၀၀ ခန့် ထုတ်ချေးပေးရန်လျာထား ကြောင်းမြန်မာ့လယ်ယာဖွံ့ဖြိုးရေးဘဏ်(မွန်ပြည်နယ်ဘဏ်ခွဲ) မှ သိရသည်။ စိုက်ပျိုးစရိတ်ချေးငွေကို မေလ ၆ ရက်နေ့မှ သြဂုတ်လကုန်အထိ ထုတ်ချေးပေးသွားမည်ဖြစ် ပြီး တောင်သူများ အနေဖြင့် လယ်ယာမြေလုပ်ပိုင် ခွင့်လက...